Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHITUKULWA 2

Ehovelo loukalele waJesus

“Taleni odjona yaKalunga oyo tai kufa po omatimba.” — Johannes 1:29

Ehovelo loukalele waJesus

 

MOSHITUKULWA ESHI

ETUKULWA 12

Jesus ta ninginifwa

Omolwashike Jesus a li a pula a ninginifwe ngeenge ka li e na etimba lasha?

ETUKULWA 13

Lihonga kunghee Jesus a li a finda omayeleko nomupondo

Omayeleko e na sha naJesus otaa yandje omaumbangi opavali e na sha nOndiaboli.

ETUKULWA 14

Jesus ta ningi ovanhu ovahongwa

Oshike sha li sha tomha ovahongwa vaJesus votete vahamano kutya oye Messias?

ETUKULWA 15

Oshikumwifilonga osho Jesus a longa tete

Jesus ta ulikile ina kutya ota wilikwa kuXe womeulu, ndele hakuye.

ETUKULWA 16

Jesus ta ulike ouladi omolwelongelokalunga lashili

Omhango oya li ya pitika ovanhu va lande oinamwenyo muJerusalem opo va dule okuyandja omayambo, ndele omolwashike Jesus a li a handukila ovo va li tava landifile motembeli?

ETUKULWA 17

Jesus ta hongo Nikodemus oufiku umwe

“Okudalululwa” osha hala kutya shike?

ETUKULWA 18

Oilonga yaJesus tai hapupala ofimbo yaJohannes tai ninipala

Ovahongwa vaJohannes Omuninginifi ova li va twila ondubo Jesus, ashike Johannes ka li e mu twila ondubo.

ETUKULWA 19

Jesus ta hongo omukainhu Omusamaria

Jesus okwe mu lombwela oshinima osho a li ina lombwela nande omunhu umwe.