Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 15

Omuprofeti umwe oo a li a pewa omamoniko e na sha nonakwiiwa

Omuprofeti umwe oo a li a pewa omamoniko e na sha nonakwiiwa

Daniel okwa li a xunganeka shi na sha nOuhamba waKalunga nokuuya kwaMessias. Daniel okwa li a mona eshi Babilon sha kwatwa ko

DANIEL, omunyasha oo a li e na oudiinini udidilikwedi, okwa li a ya moukwatwa kuBabilon fimbo Jerusalem inashi hanaunwa po. Daniel nosho yo Ovajuda vakwao, ovo va li va twalwa moukwatwa eshi ouhamba waJuda wa findwa, ova li va pewa emanguluko moinima yonhumba kepangelo laBabilon. Momukokomoko wefimbo alishe olo Daniel a kala muBabilon, Kalunga okwa li e mu nangeka noupuna. Okwa li yo e mu amena eshi a li a ekelwa mekololo leenghoshi nokwa li e mu pa omamoniko e na sha nonakwiiwa. Omaxunganeko a fimanenena aDaniel okwa popya unene shi na sha naMessias nepangelo laYe.

Daniel okwa li a pewa ouyelele u na sha nokuuya kwaMessias. Daniel okwa li a pewa ouyelele oo wa li tau ka kwafela oshiwana shaKalunga shi mone kutya Messias ile ‘Omwene Omuvaekwa’ okwa li te ke uya naini: Okwa li te ke uya konima eshi pa pita oivikemido 69 okudja eshi elombwelo li na sha noku ka tungulula ekuma laJerusalem la yandjwa. Molwaashi oshivike ohashi kala shi na omafiku aheyali, osha yela kutya oshivikemudo oshi fike pomido heyali. Elombwelo olo ola ka yandjwa momudo 455 K.O.P. Pefimbo opo, Daniel okwa hangwa a fya nale. Okudja mo 455 K.O.P., “oivikemido” 69 oya li ya kwata oule womido 483 ndele tai xulu momudo 29 O.P. Moshileshwa osho tashi landula ko, ohatu ka mona kutya oshike sha li sha ningwa po momudo oo 29 O.P. Daniel okwa li yo a mona memoniko kutya Messias ota ka “dipawa” opo a kulile ovanhu. — Daniel 9:24-26.

Daniel okwa li a mona kutya Messias ota ka nangekwa po e li Ohamba meulu. Daniel okwa li a mona memoniko likumwifi Messias, oo a popiwa mOmbibeli ‘a fa omona womunhu,’ te uya kolukalwapangelo laJehova. Memoniko olo, Jehova okwa pa Messias “eenghono nefimano [nouhamba, NW].” Ouhamba oo wopaMessias otau ka kalelela. Daniel okwa li yo e lihonga oshinima shimwe shihokwifa shi na sha nOuhamba wopaMessias, kutya Ohamba yopaMessias otai ka pangela pamwe navamwe, ovo va popiwa ve li ‘ovayapuki vaau wOkombadambada.’ — Daniel 7:13, 14, 27.

Ouhamba waKalunga otau ka hanauna po omapangelo ounyuni ou. Kalunga okwa li a pa Daniel ounongo opo a dule okufatulula ondjodi oyo ya li ya limbililika ohamba yaBabilon, Nebukadnesar. Ohamba oyo oya li ya mona mondjodi oshihongwafano shinenenene, osho sha li shi na omutwe woshingoldo, onhulo nomaoko oshisilveri, edimo neenho doshivela shitwima, omaulu oshivela shilaula neemhadi da longwa moshivela nomomunoko. Oya mona yo emanya la natuka komhunda ndele tali denge oshihongwafano osho keemhadi odo da li inadi kola, nokunyanyaula po oshihongwafano ashishe. Daniel okwa li a yelifa kutya oitukulwa i lili noku lili yoshihongwafano osho otai ulike komapangelo omanaenghono omounyuni oo a kala nokushikulafana okudja pepangelo laBabilon, molwaashi omutwe woshingoldo owa li tau faneke epangelo laBabilon. Daniel okwa li a mona kutya omapangelo oo taa ka pangela momafiku axuuninwa onghalelo ei youkolokoshi otaa ka katukilwa onghatu kOuhamba waKalunga. Ouhamba waKalunga otau ka hanauna po omapangelo aeshe ounyuni ou, ndele wo otau ka pangela fiyo alushe. — Daniel etukulwa eti-2.

Daniel okwa kala muBabilon fiyo a kulupa, nokwa li a mona eshi Babilon sha kwatwa ko. Ohamba Kores oya li ya kwata ko Babilon ngaashi ashike ovaprofeti va li va xunganeka. Konima yefimbo, Ovajuda ovo va li moukwatwa ova li va mangululwa peufwafimbo laKalunga. Ova li va mangululwa konima eshi pa pita omido 70 odo da li da xunganekwa kutya odi na okupita po okudja eshi eduumbo lavo la li la hanaunwa po. Ovajuda ova li va tungulula Jerusalem nosho yo otembeli yaJehova koshi yewiliko lovapangeli, ovapristeri nosho yo ovaprofeti ovadiinini. Ndele mbela oshike sha li tashi ka ningwa po konima yomido 483?

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kembo laDaniel.