Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 1

Kalunga okwa li a shitila ovanhu moparadisa

Kalunga okwa li a shitila ovanhu moparadisa

Okwa shita eulu nedu. Kedu okwa shitila ko oinamwenyo noimeno, novanhu votete va wanenena. Ovanhu okwe va tula moshikunino shiwa ndele te va pe oipango

OMBIBELI oya hovela neendjovo odo da shiivika apeshe, ya ti: “Pehovelo Kalunga okwa shita eulu nedu.” (Genesis 1:1) Etumbulo olo li li paunafangwa ndele olitunhula ola yukifa elitulemo kOmunhu oo ta dana onghandangala ya fimanenena mOmishangwa Diyapuki, Jehova, Kalunga omunaenghono adishe. Ovelishe oyo yotete mOmbibeli otai ulike kutya Kalunga oye Omushiti wevalelwa linenenene nowedu oko tu li. Eevelishe odo da shikula ko oda yelifa kombinga yanghee Kalunga a enda ta longekida edu momukokomoko womafiku opafaneko opo li kalwe. Omafiku oo okwa kwata lela efimbo lilelile, omo Kalunga a kala ta shiti oinima aishe ikumwifi oyo i li kombada yedu.

Ovanhu ovo oishitwa ya tongomana unene moishitwa aishe oyo Kalunga a shitila kombada yedu, molwaashi ova shitwa oshifeka shaye. Kungaho, otava dulu okuulika omaukwatya opakalunga ngaashi ohole nounongo. Ovanhu ova shitwa mondwi yedu. Kalunga okwa li a luka omunhu wotete kombada yedu Adam, nokwa li e mu tula moparadisa, moshikunino shaEden. Kalunga oye a li a shita oshikunino osho nokumenifa mo omiti diwa hadi imi oiimati.

Kalunga okwa li e shi shii kutya kashiwa omunhu a kale oye aeke. Onghee hano, okwa li a kufa olupati muAdam ndele te mu shitile omukulukadi. Adam okwa li a luka omukulukadi waye Eva. Molwaashi okwa li a tunhukwa neenghono eshi a pewa omukulukadi, okwa li a tota okatevo omo a ti: “Eshi ekipa lomomakipa ange nonhumba [yomonhumba] yange.” Kalunga okwa ti: “Onghee hano, omulumenhu e nokweefa xe naina nokukanyatela komukainhu waye. Ndele vo otava ka kala onhumba imwe aike.” — Genesis 2:22-24; 3:20.

Kalunga okwa li a pa Adam naEva oipango ivali. Shotete, okwa li e va lombwela va longe nokufila oshisho edu nove li yadife noludalo lavo. Oshitivali, okwa li e va lombwela vaha lye komuti wonhumba oo wa li moshikunino, ‘omuti wokushiiva ouwa nowii.’ (Genesis 2:17) Ova li va londwelwa kutya ngeenge ova li ko otava ka fya. Oipango oyo oya li ye va pa omhito yokuulika kutya ova dimina Kalunga e li Omupangeli wavo ile hasho. Ova li yo tava ka ulika ohole yavo yokuhola Kalunga nolupandu lavo loku mu pandula ngeenge ova kala tava dulika kuye. Ova li ve na omatomheno mahapu okutambula ko epangelo laKalunga lopahole. Ova li va shitwa va wanenena, vehe na nande okapefili kasha. Ombibeli oya ti: “Kalunga a tala aishe ei e i ninga, ndele yo ya li wa wapala unene.” — Genesis 1:31.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kuGenesis etukulwa lo-1 neti-2.