Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHILESHWA 18

Jesus okwa li a longa oikumwifilonga

Jesus okwa li a longa oikumwifilonga

Jesus okwa li a longa oikumwifilonga opo a ulike kutya ota ka longifa ngahelipi eenghono daye dopauhamba

KALUNGA okwa li a pa Jesus eenghono opo a dule okulonga oikumwifilonga oyo ovanhu itava dulu oku i longa. Jesus okwa li a longa oikumwifilonga ihapu, naihapu yomuyo okwa li e i longa moipafi yeemhunga dovanhu. Oikumwifilonga oyo oya li ya ulika kutya Jesus oku na eenghono e dule eemhepo dowii nota dulu okukandula po omikundu odo ovanhu inava wanenena va nyengwa oku di kandula po filufilu. Paife natu ka taleni koihopaenenwa imwe.

Ondjala. Oshikumwifilonga osho Jesus a li a longa tete osho okushitukifa omeva omaviinyu. Oikando ivali, okwa li a palula ovanhu omayovi nomingome neeshi dinini. Peemhito adishe odo mbali oikulya oya li ya wanena ovanhu ndele tapa xupu.

Ouyahame. Jesus okwa li a velula “oudu keshe noungone aushe movanhu.” (Mateus 4:23) Okwa li yo a twikulula ovapofi, a fitulula omatwi eembolo, a velula ovanashilundu nosho yo ovo va li ve na oshinhona. Okwa li yo a velula oingudu noilema. Ka li a nyengwa okuvelula omukifi nande oumwe.

Eenghalo domhepo da nyika oshiponga. Pomhito imwe eshi Jesus novahongwa vaye va li tava tauluka Efuta laGalilea, omwa li mwa tukuluka oshikungulu shinene shomhepo. Osho osha li sha tilifa neenghono ovahongwa vaye. Jesus okwa tala mefuta ndele ta ti: “Mwena, ove u lote.” Opo nee omhepo oya lota. (Markus 4:37-39) Pomhito imwe, Jesus okwa li a enda kombada yomeva efuta fimbo mwa li mu na oshikungulu shinenenene. — Mateus 14:24-33.

Eemhepo dowii. Eemhepo dowii odi na eenghono di dule dovanhu. Ovanhu vahapu ohava nyengwa okukondjifa ovatondi vaKalunga ovo ovakwanyanya. Ndele peemhito dihapu, Jesus okwa li ha lombwele eemhepo dowii di dje mo movanhu, noda li hadi di mo. Jesus ka li ha tila eemhepo odo. Ndele mepingafano naasho, eemhepo dowii oda li di shii kutya Jesus oku na eenghonopangelo noda li hadi mu tila.

Efyo. Osha yukila ko eshi efyo tali ifanwa “omutondi wahauxuuninwa,” molwaashi kape na omunhu ta dulu oku li henuka. (1 Ovakorinto 15:26) Ashike nande ongaho, Jesus okwa li a nyumuna ovafi. Pashihopaenenwa, okwa li a nyumuna omonamati womufiyekadi umwe nosho yo okakadona kamwe oko ovadali vako va li va nyika oluhodi neenghono. Okwa li yo a nyumuna kaume kaye kopofingo Lasarus moipafi yeemhunga dovalilanghali, naasho osha li oshinima sha tongomana molwaashi opa hangwa pa pita omafiku ane lwaapo konima eshi Lasarus a fya. Nokuli novanhu ovo va li ve tonde filufilu Jesus ova li va dimina kutya okwa longa oshikumwifilonga osho. — Johannes 11:38-48; 12:9-11.

Omolwashike Jesus a li a longa oikumwifilonga aishe oyo? Ovanhu aveshe ovo Jesus a li a nyumuna ova ka fya vali. Ndele nande ongaho, oikumwifilonga yaJesus oya li yandja oumbangi wa fimanenena oo kutya, omaxunganeko aeshe matunhula e na sha nepangelo lOhamba yopaMessias otaa ka wanifwa. Kape na omalimbililo kutya Ohamba oyo Kalunga a nangeka po otai dulu okuxulifa po ondjala, ouyahame, eenghalo domhepo da nyika oshiponga, eemhepo dowii nosho yo efyo. Oikumwifilonga yaJesus oya li ya ulika kutya Kalunga okwe mu pa eenghono dokukandula po omaupyakadi aeshe oo.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kembo laMateus, Markus, Lukas nosho yo Johannes.