Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 21

Enyumuko laJesus

Enyumuko laJesus

Eshi Jesus a nyumunwa, okwa li e lihololela ovahongwa vaye opo e va pe omalombwelo noku va twe omukumo

MEFIKU etitatu, okudja eshi Jesus a fya, ovakainhu vamwe ovo va li ovahongwa vaye ova li ve uya pombila yaye. Ova li va mona kutya emanya olo la li la idila pombila yaJesus ola undulwa po. Kakele kaasho, mombila kamwa li sha.

Ofimbo ovakainhu ovo ve li pombila, ope uya ovaengeli vavali ndele umwe womuvo te va pula ta ti: ‘Otamu kongo Jesus Omunasaret? Okwa nyumuka.’ (Markus 16:6) Divadiva, ovakainhu ovo ova ya ve ke shi lombwele ovayapostoli vaJesus. Ofimbo va li mondjila, ova li va shakena naJesus. Jesus okwa li e va lombwela a ti: “Inamu tila, indeni mu ka lombwele ovamwatate, va ye kuGalilea, oko tava ka mona nge.” — Mateus 28:10.

Konima yefimbo, mefiku tuu olo, ovahongwa vavali ova li molweendo va finda komukunda wedina Emaus tava di kuJerusalem. Ofimbo ve li mondjila, opa li umwe oo e uya puvo ndele te va pula kutya otava popi kombinga yashike. Omunhu oo okwa li omunyumunwa Jesus, ndele okwa li e ve lihololela molupe li lili nomolwaasho kava li ve mu dimbuluka potete. Ova li va nyamukula va nyemata kutya otava popi kombinga yaJesus. Jesus okwa li e va yelifila Omishangwa odo da li tadi popi kombinga yaMessias. Jesus okwa li a wanifa po filufilu omaxunganeko aeshe e na sha naMessias. * Eshi ovahongwa ovo va didilika kutya omunhu oo tava popi naye oJesus, oo a nyumunwa nolutu lopamhepo, Jesus okwa kana po puvo.

Divadiva, ovahongwa ovo vavali ova shuna kuJerusalem. Eshi va fika kuJerusalem, ova hanga ovayapostoli va ongala ve lipatela monduda yonhumba. Ofimbo ovahongwa ovo vavali va li tava hokolole ovayapostoli osho sha li she va ningilwa, Jesus okwe ve lihololela. Ovahongwa vaye ova li ve shi kuminwa nokava li tava dulu oku shi itavela kutya oye shili. Jesus okwa li e va pula a ti: ‘Omolwashike omadiladilo a tya ngaha a penduka momitima deni?’ Opo nee okwa ti kuvo: ‘Opa shangwa, Kristus kwa li e nokuhepekwa nokunyumuka koufi efiku etitatu.’ — Lukas 24:38, 46.

Jesus okwa kala nokulihololela ovahongwa vaye peemhito di lili noku lili momukokomoko womafiku 40 okudja eshi a nyumunwa. Pomhito imwe, okwa li e lihololela ovahongwa vaye ve dulife 500. Pomhito oyo kashiimba opo a li e va pa oshinakuwanifwa sha kwata moiti a ti: ‘Indeni ka ningeni ovanhu aveshe ovalongwa noku va honga okudiinina aishe ei nde i mu lombwela. Ndele tala, Ame ondi li pamwe nanye omafiku aeshe fiyo okexulilo lefimbo lounyuni.’ — Mateus 28:19, 20.

Pokwoongala kwaxuuninwa oko Jesus a li a ninga novayapostoli vaye 11 ovadiinini, okwa li e va udanekela a ti: ‘Otamu pewa eenghono, omhepo iyapuki ngeenge tai uya munye, ndele tamu ka ninga eendombwedi dange fiyo okominghulo dounyuni.’ (Oilonga 1:8) Okudja opo Jesus okwa li a yelulwa po koshilemo, noshilemo osha li sha imba ovahongwa ve mu mone eshi ta i meulu.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kuMateus etukulwa 28; Markus etukulwa 16; Lukas etukulwa 24; Johannes etukulwa 20 neti-Joh 21; nosho yo 1 Ovakorinto 15:5, 6.

^ okat. 6 Opo u mone ouyelele muhapu u na sha nomaxunganeko e na sha naMessias oo a wanifilwa Jesus, tala epandja 17-19 loshishangomwa eshi nosho yo epandja 199-201 lembo Ombibeli otai hongo lela shike?