Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 20

Efyo laJesus Kristus

Efyo laJesus Kristus

Jesus okwa li a dika po edano lipe; okwa li a kengelelwa ndele ta dipawa

ESHI Jesus a kala ta udifa nokuhonga ovanhu oule womido nhatu netata, okwa li e shii kutya oku li poku ka dipawa. Ovawiliki velongelokalunga lOshijuda ova li tava pangele omhangela ve mu dipae, ndele ova li va tila molwaashi ovanhu ova li ve mu tala ko e li omuprofeti. Ndelenee Satana okwa li a longifa umwe womovayapostoli vaJesus 12, Judas Iskariot, e mu kengelele. Ovawiliki velongelokalunga lOshijuda ova li va futa Judas oisilveri 30 opo a ka kengelele Jesus.

Moufiku waxuuninwa oo wa tetekela okufya kwaJesus, Jesus okwa li pamwe novayapostoli vaye tava dana Opaasa. Konima eshi va dana Opaasa, okwa li a lekela Judas, opo nee okwa dika po edano lipe, olo hali ifanwa Ouvalelo wOmwene. Pomhito oyo, okwa kufa omungome ndele ta ilikana, opo nee okwa pa ovayapostoli vaye 11 va lye. Okwa li a fatulula eityo laasho a ti: “Eshi olutu lange tali yandjwa molweni, shi ningeni okudimbulukwa nge.” Konima yaasho, okwa kufa eholo lomaviinyu nokwiilikana ndele te va pe va nwe, a ti: “Eholo eli olo ehangano lipe omohonde yange.” — Lukas 22:19, 20.

Moufiku oo, Jesus okwa li a lombwela ovayapostoli vaye oinima ihapu. Okwa li e va pa oshipango shipe kutya ove na okukala ve holafane shili. Okwa ti: “Opo tuu opo aveshe tave mu koneke kutya, nye ovalongwa vange, ngenge mu holafane.” (Johannes 13:34, 35) Okwa li yo e va ladipika vaha kale va tila omolwoinima ii oyo a li e li poku ka ningilwa. Okwa li e va ilikanena a mana mo. Ova li yo va imba pamwe omaimbilohambelelo ndele tava i koshikunino shaGetsemane.

Ofimbo va li moshikunino shaGetsemane, Jesus okwa kala ta ilikana a mana mo, a twa eengolo. Ohaluka, okwa dja engungo lovakwaita va homata novapristeri nosho yo vamwe ovo va li ve uya oku mu kwata po. Judas okwe uya kuJesus ndele te mu xupita opo a ulike kutya Jesus elipipo. Ovakwaita ova kwata po Jesus, opo nee ovayapostoli vaye ova ya onhapo.

Jesus okwa li a twalwa komhangu yopombada yOshijuda. Ofimbo a li ta hokololifwa, okwa li a popya kutya ye Omona waKalunga. Omhangu oya li ye mu tala ko e na etimba lokufya molwaashi vati okwa sheka Kalunga. Opo nee Jesus okwa li a twalwa komupangeli Omuroma, Pontius Pilatus. Nonande Pilatus ka li a mona Jesus etimba, okwe mu yandja momake ovanhu ovo va li tava ingida kutya na dipawe.

Ovanhu ovo ove mu twala kuGolgata, oko a ka valelwa komuti womahepeko kovakwaita Ovaroma. Ofimbo a li e li komuti womahepeko moshanga shomutenya, ouyelele wetango owa li wa shituka omilaulu pashikumwifilonga. Konima yefimbo, eshi Jesus a fya, opa holoka ekakamo ledu linene. Opo nee oshimhu shaJesus osha li sha pakwa mombila oyo ya li ya hokwa memanya. Efiku la landula ko, ovapristeri ova li ve uya ndele tava fili ombila oyo nokupaka po omunangeli a kelele po. Ndele mbela Jesus okwa li ta ka kala mombila oyo fiyo alushe? Hasho nandenande. Opa ka ningwa oshikumwifilonga shinenenene shi na sha naye.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kuMateus etukulwa 26 neti-27; Markus etukulwa 14 neti-15; Lukas etukulwa 22 neti-23; nosho yo Johannes etukulwa 12 fiyo eti-19.

^ okat. 15 Opo u mone ouyelele muhapu u na sha nongushu yekuliloyambo laJesus, tala embo Ombibeli otai hongo lela shike? epandja 47-56.