Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 2

Adam naEva ova li va tewa mo mOparadisa

Adam naEva ova li va tewa mo mOparadisa

Opa li omweengeli omunashibofa oo a li a nwefa mo Adam naEva va tukululile Kalunga oshibofa. Okudja opo oulunde nefyo oya tandavela movanhu aveshe

FIMBO ovanhu kombada yedu inava shitwa, Kalunga okwa hangwa a shita oishitwa ihapu yomeulu oyo hai ifanwa ovaengeli. Omweengeli umwe omunashibofa, oo paife ha ifanwa Satana Ondiaboli, okwa li a kotokela Eva moshikunino shaEden, e mu hongaula a lye oiimati yomuti oo Kalunga a li e va lombwela vaha lye kuo.

Satana okwa li a popya okupitila meyoka. Paulelalela, Satana okwa li a hala okutya Kalunga okwa li ta lumbula Adam naEva oinima iwa. Omweengeli oo okwa li yo a lombwela Eva kutya ngeenge ye nomushamane waye ova li oiimati oyo ya dilikwa itava ka fya shili. Kungaho, Satana okwa li ta ti kutya Kalunga okwa li a lombwela Adam naEva oipupulu. Omunaipupulu oo, Satana, okwa li ta ti kutya ngeenge ovanhu ova kala itava dulika kuKalunga otava ka mona eshiivo le likalekelwa notava ka kala va manguluka. Ndele osho osha li oipupulu yo venevene, oipupulu yotete oyo ya li ya popiwa kombada yedu. Satana okwa li a etifa po omhata i na sha nounamapangelo waKalunga, sha hala okutya, oufemba waKalunga wokupangela. Osho osha etifa po yo epulo kutya, ‘Kalunga oha pangele ngoo pauyuki nosho yo monghedi oyo tai etele ovapangelwa vaye ouwa?’

Eva okwa li a itavela oipupulu yaSatana. Okwa li a haluka oiimati yomuti oo wa dilikwa ndele ta li kuo. Opo nee okwa pa omushamane waye ndele naye ta li. Okudja opo aveshe vavali ova ninga ovalunde. Nonande osho va ninga osha li tashi monika sha fa oshinima shanafangwa, ova ulika kutya ova li ovanashibofa. Mokutauluka elombwelo laKalunga, Adam naEva ova li va ekelashi ewiliko lOmushiti wavo oo a li e va pa oinima aishe oyo va li ve na, mwa kwatelwa omwenyo wa wanenena.

Oludalo ‘otali ka nyanyaula omutwe woye, ndele ove oto ke li twa moshififinwa.’ — Genesis 3:15

Kalunga okwa li a pa ovanashibofa ovo ehandukilo. Okwa li yo a xunganeka kutya otape ke uya Oludalo ile Omuxupifi oo ta ka hanauna po eyoka, olo tali faneke Satana. Kalunga okwa li a efa Adam naEva va kale nomwenyo oule wefimbo opo va dule okudala ounona. Ovana vavo ova li tava ka kala ve na eteelelo omolwefilonghenda laKalunga. Eteelelo olo ola li la kanghamena kOmuudanekwa oo Kalunga a li ta ka tuma opo a kufe po oilanduliko inyanyalifi oyo ya etifwa kounashibofa womuEden. Kalunga okwa enda ta holola ouyelele kanini nakanini u na sha nanghee elalakano laye li na sha nOmuxupifi oo womonakwiiwa la li ta li ka wanifwa nonokutya olyelye a li ta ka kala Omuxupifi oo.

Kalunga okwa li a ta mo Adam naEva mOparadisa. Ova li ve na okulonga noudjuu, tava di oshinhwi, opo ve limonene oipalwifa kondje yoshikunino shaEden. Lwanima, Eva okwa li a ninga oufimba ndele ta dala omona wavo woshiveli, Kain. Opo nee mokweendela ko kwefimbo, ova ka dala yo ounona vamwe ovamati noukadona. Vamwe vomuvo ova li Abel naSet, oo a ka ninga xekulululwa yaNoa.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kuGenesis etukulwa eti-3 fiyo eti-5 nEhololo 12:9.