Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Osoondaxa

Osoondaxa

‘LIKALEKA MOHOLE YAKALUNGA’ — JUDAS 21

ONGULA

 OMUTENYA

  • 1:35 Omusika i li mokavidio

  • 1:45 Eimbilo 124

  • 1:50 OSHINYANDWA: Ehokololo laJosia: Kala u hole Jehova; tonda owii — Oshitukulwa 2 (2 Eehamba 22:3-20; 23:1-25; 2 Omafimbo 34:3-33; 35:1-19)

  • 2:20 Eimbilo “Jehova, pe nge ouladi” nomashiivifo

  • 2:30 ‘Shipaashipeni omaningilo ouwanghenda wOmwene’ ile ohole i na oudiinini (Epsalme 107:43; Ovaefeso 5:1, 2)

  • 3:30 Eimbilo neilikano laxuuninwa