Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 27

‘Ouwa woye ounene shi fike peni’!

‘Ouwa woye ounene shi fike peni’!

1, 2. Oolyelye hava mono ouwa omolwoukwatya wouwa waKalunga, nOmbibeli oya divilika ngahelipi oukwatya oo?

FANEKA momadiladilo oye ookaume ovo ve liefa nale tava li pamwe, tava handjele okamutenya, tava yolo nokupopya ofimbo tava tale ewapalo loushitwe oo we va dingilila. Diladila komunafalama ta tale kepya laye note limemesha molwaashi e wete oilemo ya pwipwika eulu nopo nee odula oya hovela okunyanyangela. Diladila yo kovadali tava tale nehafo eshi okaana kavo taka hovele okumbadanga.

2 Kutya nee ovanhu ovo ove shi shii ile kave shi shii, otava hafele oshinima sha faafana, osho shi li ouwa waJehova Kalunga. Ovanhu vamwe ovo ve lishii oukalunga ove hole okupopya kutya “Kalunga omuwa.” Ndele Ombibeli oya divilika nawa oukwatya oo waKalunga eshi ya ti: ‘Ouwa woye ounene shi fike peni’! (Epsalme 31:20) Ovanhu vahapu kunena kave shii naanaa kutya eendjovo odo oda hala okutya shike. Ouwa waJehova Kalunga owa kwatela mo shike lela, noukwatya oo owe tu kuma ngahelipi pauhandimwe?

Ouwa ou li oshitukulwa sha fimanenena shohole yaKalunga

3, 4. Ouwa oshike, nomolwashike taku dulu okutiwa kutya ouwa ou li oshitukulwa sha tongomana shohole yaJehova?

3 Momalaka mahapu kunena, oshitya “ouwa” oshi na eityo la mbwalangadja. Ndele paMbibeli, hasho shi li ngaho. PaMbibeli, otashi ulike kokukala nonghedi iwa. Kungaho, ohatu dulu okutya kutya keshe osho Jehova ta ningi ohashi kala sha kwatela mo oukwatya waye wouwa, nosha hala okutya oha longifa omaukwatya aye aeshe monghedi iwa, kutya nee eenghono daye, ouyuki waye ile ounongo waye. Navali, ouwa ou li oshitukulwa sha tongomana shohole yaye. Omolwashike taku tilwa ngaho?

 4 Ouwa oukwatya oo tau pula omunhu a katuke eenghatu. Omuyapostoli Paulus okwa yelifa kutya oukwatya oo ohau kala uhokwifa unene movanhu u dule ouyuki. (Ovaroma 5:7) Omunhu omuyuki oha diinine oiteelelwa yomhango, ndele omunhu muwa oha ningi shihapu shi dulife opo. Oha katuka eenghatu opo a kwafele vamwe. Ngaashi hatu ke shi mona, Jehova omunhu muwa shili. Nopehe na omalimbililo, ohole yaJehova inenenene oyo hai mu linyengifa a ningile ovanhu ouwa.

5-7. Omolwashike Jesus a anya okwiifanwa “Omuhongi muwa,” nokwa li a divilika oshili ya fimanenena ilipi pomhito oyo?

5 Jehova oha ulike yo ouwa monghedi ye likalekelwa. Fimbo Jesus ina fya, omulumenhu umwe okwa li a pula epulo nokwa longifa outumbulilo “Omuhongi muwa.” Jesus okwa nyamukula a ti: “Oshike to tile nge ndi muwa? Kaku na umwe muwa, oKalunga aeke.” (Markus 10:17, 18) Enyamukulo olo otashi dulika li ku kumwife, kutya omolwashike Jesus a pukulula omulumenhu oo? Mbela Jesus ka li “Omuhongi muwa”?

6 Osha yela kutya omulumenhu oo okwa li ta longifa edinafimaneko olo monghedi yokambweenga. Omolwelininipiko, Jesus okwa yukifa efimano kuXe womeulu, oo e li oshihopaenenwa dingi mokuulika oukwatya wouwa. (Omayeletumbulo 11:2) Kakele kaasho, Jesus okwa koleka oshili ya fimanenena, oyo kutya Jehova oye aeke ta dulu okuufa kutya oshike lela shiwa. Jehova oye aeke e na oufemba meshito alishe okuufa osho shiwa naasho shii. Adam naEva ova li va hala navo okukala noufemba wokuufa osho shiwa naasho shii, nomolwaasho va li va tukulila Kalunga oshibofa mokulya komuti wokushiiva ouwa nowii. Mepingafano naasho, Jesus okwa li a tambula ko nelininipiko oushili oo kutya Xe oye aeke ta dulu okuufa osho shii naasho shiwa.

7 Natango, Jesus okwa li e shii kutya Jehova oye aeke odjo yoinima aishe oyo iwa elela. Oye odjo ‘yoshipewa keshe shiwa, nokeshe oshali sha wanenena.’ (Jakob 1:17) Natu ka taleni kutya ouwa waJehova ou liwetikile ngahelipi moukwatya waye wokuyandja.

 Oumbangi wouwa waJehova munene

8. Jehova oha ningile ngahelipi ovanhu aveshe ouwa?

8 Keshe oo a li momwenyo ile e li momwenyo okwa mona ouwa moukwatya waJehova wouwa. Epsalme 145:9 ola ti: ‘Kalunga omuwa kuaveshe.’ Oihopaenenwa imwe ilipi tai ulike nghee ha ningile ovanhu aveshe ouwa? Ombibeli oya ti: “Ina kala ine liholola, osheshi okwe mu monifila ouwa, eshi e mu lokifila odula . . . nokwe mu pa omafimbo oshishipo nokwa yadifa omitima deni oipalwifa nehafo.” (Oilonga 14:17) Mbela iho kala wa hafa ngeenge wa lya oikulya iwa? Ngeno Jehova ka li e linyengifwa koukwatya waye wouwa opo a shite edu nedingonoko lomeva, nokupaka po “omafimbo oshishipo” opo tu kale hatu mono oipalwifa, ngeno ihatu hafele oikulya ya tya ngaho. Jehova iha ningile ashike ouwa wa tya ngaho ovo ve mu hole, ndele ohe u ningile ovanhu aveshe. Jesus okwa ti: “Etango laye ote li pitifile ava [vai] naava vawa, nodula ote i lokifile ovayuki naava ve he fi ovayuki.” — Mateus 5:45.

Jehova “okwe mu monifila ouwa, eshi e mu lokifila odula . . . nokwe mu pa omafimbo oshishipo”

9. Eapula otali yandje ngahelipi oumbangi kutya Jehova omuwa?

 9 Ovanhu vahapu ihava pandula omafiloshisho omeshito oo a nuninwa ovanhu aveshe, molwaashi ohava tale ko oinima oyo ngaashi okupita kwetango, okuloka kwodula nokwiima kwoiimati ku li ashike oinima oyo i na okukala tai ningwa pefimbo layo omido nomido. Ndele diladila pashihopaenenwa koiimati yomaapula. Moilongo omo mu na onghalo yomhepo youpokati, omaapula ohaa kala asha. Ndele eapula oshiimati shiwa okutala, shi na omulyo muwa noshi yadi omeva noitungifi yolutu ya fimanenena. Mbela ou shi shii kutya mounyuni aushe ope na omaludi omaapula 7 500 lwaapo a yoolokafana? Amwe omatilyana, amwe okwa fa oshingoli, amwe omashunga, oo amwe omatwimomafo. Omaapula amwe oku fike  pomandjebele, amwe opomalemune (omalalandje) manene, oo amwe oku li poikatikati opo mounene. Ngeenge owa tale konhi inininini yeapula, otashi dulika i kale tai monika ya fa oshinima shanafangwa. Ndele onhi oyo otai dulu okutwiyuka nokukula ndele tai ningi omuti muwamuwa. (Eimbiloelela laSalomo 2:3) Pefimbo lokwenye, omiti domiapula ohadi tula ko eenhemo dihokwifa okutala; po poikukahongo, ohadi tula ko oiimati. Oule womido 75 lwaapo, omudo keshe omuti womuapula ohau tula ko oiimati oyo tai dulu okuyadeka oipakete 20 yomaapula oyo i na ondjudo yeekilograma 19.

Onhi ei nonande oinininini ohai dulu okutwiyuka nokukula ndele tai ningi omuti muwa oo hau imi oiimati yao oule womido omilongo

10, 11. Oyuuditifi yetu otai yandje ngahelipi oumbangi kutya Kalunga omuwa?

10 Omalutu etu oo a “tungikikika,” oo a shitwa noukwatya wokudula okudiladila nokuhafela eshito laJehova nao otaa yandje oumbangi kutya Jehova omuwa shili. (Epsalme 139:14) Diladila natango keenghalo odo da tumbulwa lwopehovelo letukulwa eli. Oinima ilipi tashi dulika i hafife omunhu ngeenge te i tale? Otashi dulika a kale a hafa okutala eemhanda dokaana ngeenge ta ka yolo, ile odula tai loko, ile omaluvala oo haa kala keulu eshi etango tali ningine, ngaashi outilyane, oushunga noupurpuri. Nokuli eisho lomunhu otali dulu okudidilika omaluvala a yoolokafana e dule po 300 000. Okudula kwetu okuuda nomatwi ohaku tu kwafele tu yoolole oukwatya wewi lakaume ketu, ewi lomhepo tai pepe momiti nosho yo okuyola kwokaana. Olyelye e tu shitila oukwatya wokuhafela oinima oyo hatu mono ile hatu udu momatwi? Ombibeli oya ti: “Okutwi haku udu ko, neisho tali mono ko, oyo aishe ivali Omwene e i ninga.” (Omayeletumbulo 20:12) Ndele oyuuditifi oyo yopavali hayo aike tu na.

11 Okuuda omadimba nako otaku yandje oumbangi kutya Jehova omuwa. Omayulu ovanhu ohaa dulu okuyoolola omadimba 10 000 a yooloka. Diladila ashike komadimba amwe ngaashi: oikulya ya telekekeka, eengala da temuna, omafo omiti a lokelwa pedu, ile omwifi woikuni tai pi. Ohatu dulu yo okuuda noshipa, naasho ohashi tu dulifa tu ude omhepo italala eshi tai tu denge moshipala, u kale u udite ouumbo eshi to papatelwa kukaume ile okuuda okupupala kwooshiimati eshi to shi myanghe. Ngeenge to li sha, oho kala u udite omulyo. Ngeenge to li  pashihopaenenwa oshiimati, oho kala u udite omilyo da yoolokafana doshiimati osho tuu osho. Oinima aishe oyo oya yeleka oku tu linyengifa tu dimine kutya Jehova omuwa ngaashi Omupsalme oo a ti: “Ouwa woye [ounene] u fike peni, ou we u [tuvikilila] ava, have ku tila”! (Epsalme 31:20) Jehova oha ‘tuvikilile’ ngahelipi ouwa ava have mu tila?

Omafiloshisho oo tae tu etele omauwa taa kalelele

12. Omafiloshisho a fimanenena elipi Jehova he tu pe, nomolwashike hatu tile kutya okwa fimanenena?

12 Jesus okwa ti: “Okwa shangwa: Hakomungome auke omunhu ta kala e nomwenyo, ndelenee okondjovo keshe tai di mokanya kaKalunga.” (Mateus 4:4) Mepingafano nomafiloshisho opalutu, omafiloshisho aJehova opamhepo otae tu etele omauwa taa kalelele, molwaashi otaa dulu oku tu pefa omwenyo waalushe. Metukulwa eti-8 lembo eli, otwe lihonga kutya Jehova okwa longifa eenghono daye dokushitulula momafiku aa axuuninwa opo a etife po oparadisa yopamhepo. Oshinima shididilikwedi shi na sha noparadisa oyo osho eendja dihapu dopamhepo odo he tu pe.

13, 14. (a) Omuprofeti Hesekiel okwa li a mona shike memoniko, nemoniko olo otali wanifwa ngahelipi kunena? (b) Omafiloshisho opamhepo oo Jehova ha pe ovapiya vaye ovadiinini, oo tae ke va pefa omwenyo, otaa ulike kushike?

13 Omuprofeti Hesekiel okwa li a pewa emoniko li na sha netungululo linene lotembeli yoshinge. Okwa li a mona omeva taa kunguluka okudja motembeli, oo a enda taa ningi “omulonga” munene. Omeva oo okwa enda ta yandje omanangeko noupuna keshe opo a kunguluka. Kominghulo domulonga oo okwa li ku na omiti da hapa nawa odo tadi yandje oiimati nodi na omafo haa velula. Omulonga oo owa li nokuli wa mwenyeka Efuta la Fya, olo li yadi omongwa. (Hesekiel 47:1-12) Emoniko olo ola li tali ka wanifwa ngahelipi?

14 Emoniko olo ola li tali xunganeke oushili oo kutya Jehova okwa li ta ka tungulula elongelokalunga la koshoka, olo tali fanekwa kotembeli oyo Hesekiel a mona. Ngaashi omulonga oo wa monika memoniko olo, Kalunga okwa kala ta yandje koshiwana shaye omafiloshisho oo a enda taa hapupala, notae ke  shi pefa omwenyo waalushe. Okudja eshi elongelokalunga la koshoka la tungululwa mo 1919, Jehova okwa kala ta nangeke noupuna oshiwana shaye nomafiloshisho oo tae ke shi pefa omwenyo waalushe. Ngahelipi mbela? Okwa kala ta shiivifile ovapiya vaye omamiliyona eeshili da fimanenena okupitila mOmbibeli nomoishangomwa oyo ya kanghamena kOmbibeli nosho yo okupitila pokwoongala nopoyoongalele. Okupitila moinima oyo, Jehova okwa honga oshiwana shaye kombinga yefiloshisho olo la fimanenena, olo tali ka pefa ovanhu omwenyo. Efiloshisho olo olo ekuliloyambo laKristus olo hali shi ningi tashi shiiva opo tu kale neliudo la yela koshipala shaJehova nopo tu kale tu na eteelelo loku ka kala nomwenyo waalushe oo wa udanekelwa aveshe ovo ve mu hole shili nohave mu tila. * Onghee hano, nonande momafiku aa axuuninwa ovanhu mounyuni otava fi ondjala yopamhepo, oshiwana shaJehova otashi hafele oshishipo sheendja dopamhepo. — Jesaja 65:13.

15. Ouwa ulipi Jehova ta ka ningila ovanhu ovadiinini pefimbo lEpangelo laKristus lOmido Eyovi?

15 Omulonga womemoniko laHesekiel itau ka kunguluka ashike monghalelo ei yoinima ya kulupa ndele opuwo. Otau ka tamunuka mo neenghono pefimbo lEpangelo laKristus lOmido Eyovi. Opo nee okupitila mOuhamba wopaMessias, Jehova ota ka longifa pauyadi ongushu yekuliloyambo laJesus opo a fikife ovanhu ovadiinini kanini nakanini mewaneneno. Itatu ka hafela tuu ouwa waJehova pefimbo olo!

Eembinga dimbwe vali douwa waJehova

16. Ombibeli oye shi ulika ngahelipi kutya ouwa waJehova owa kwatela mo omaukwatya mahapu, naamwe omuo oelipi?

16 Ouwa waJehova inau kwatele mo ashike oukwatya waye wokuyandja. Okwa li a lombwela Moses a ti: ‘Ouwa wange aushe ohandi ke u koyifa po pwoove, nokwiingida edina lange Jehova koshipala shoye.’ Lwanima Ombibeli oya ti: “Omwene eshi  a enda puye, okwa ingida, ta ti: Omwene Kalunga, omunefilonghenda, Kalunga omunanghenda, omunanheni, nomunene mouwanghenda, [nomoshili, NW].” (Exodus 33:19, yelekanifa NW; 34:6) Osho otashi ulike kutya ouwa waJehova owa kwatela mo omaukwatya mahapu mawa. Natu ka konakoneni avali omuo.

17. Jehova oha ungaunga ngahelipi novanhu inava wanenena, noshike hashi mu linyengifa a ninge ngaho?

17 “Omunanghenda.” Oukwatya oo ohau ningifa Jehova a kale ta ungaunga noishitwa yaye nefimaneko nosho yo monghedi iwa. Jehova oku na onghedi iwa nolune. Ina fa ovanhu ovo ve na eenghonopangelo hava ungaunga nonyanya navakwao, ihava yavala, noihava kala ve na ko nasha navo. Pashihopaenenwa, Jehova okwa li a pula Abram a ti: “Yelula omesho oye u tale konoorde nokusuide nokoushilo nokouninginino.” (Genesis 13:14) Ovahongwanhu vOmbibeli ova didilika kutya mOshiheberi shonale elombwelo olo ola li la shangwa monghedi oyo tai ulike kutya Kalunga okwa li ta indile nefimaneko a ningilwe oshinima osho ta pula. Ope na yo eemhito vali dimwe opo onghedi oyo ya longifwa mOmishangwa. (Genesis 31:12; Hesekiel 8:5) Diladila Omunamapangelo aeshe ta pula nefimaneko a ningilwe sha kovanhu vongaho! Mepingafano novanhu vahapu mounyuni ovo ve na onyanya, odino noihava yavala, mbela itashi hekeleke okukala tu shii kutya Jehova oha ungaunga novanhu nefimaneko nosho yo monghedi iwa omolwonghenda yaye?

18. Omolwashike taku tiwa kutya Jehova ‘omunene moshili,’ nomolwashike eendjovo odo tadi tu hekeleke?

18 ‘Omunene moshili.’ Ovanhu vahapu kunena ove hole okupopya oipupulu novakengeleledi. Ndele Ombibeli otai tu dimbulukifa tai ti: “Kalunga ke fi omunhu a fufye ngeno.” (Numeri 23:19) Titus 1:2 okwa ti: ‘Kalunga iha fufya.’ Omolwoukwatya waye wouwa, ita dulu nandenande okuninga ngaho. Onghee hano, omaudaneko aye oku shii okulineekela filufilu. Eendjovo daye ohadi wanifwa alushe. Jehova okwa popiwa nokuli e li “Kalunga koshili.” (Epsalme 31:5, NW) Jehova iha fufya nandenande, ndele ohe tu hongo eeshili dihapu. Iha ngungunine ile a holeke ouyelele woshili, ndele oha nongopaleke ovapiya  vaye ovadiinini moku va pa nehalo liwa ouyelele muhapu omolwounongo waye munene. * Ohe va hongo nokuli kombinga yanghee tava dulu okutula moilonga eeshili odo he va pe opo va dule ‘okweenda moshili.’ (3 Johannes 3) Ouwa waJehova ou na oku tu linyengifa tu ninge shike?

‘Otava ka hafele ouwa wOmwene’

19, 20. (a) Satana okwa li a ningifa ngahelipi Eva opo a kale a limbililwa oukwatya waJehova wouwa, naasho osha etifa oidjemo ilipi? (b) Ouwa waJehova ou na oku tu linyengifa tu ninge shike, nomolwashike?

19 Eshi Satana a li a hongaula Eva moshikunino shaEden, okwa li a ningifa Eva a kale a limbililwa oukwatya waJehova wouwa. Jehova okwa li a lombwela Adam a ti: “Lya komiti adishe domoshikunino ngaashi wa hala.” Ndele mokati komiti omayovi odo da li moshikunino osho omwa li omuti umwe oo Jehova a li a dilika. Didilika nee nghee Satana a li a lukila epulo laye lotete olo a pula Eva, a ti: “Kalunga okwa tile tuu shili: nye inamu lya komiti adishe domoshikunino?” (Genesis 2:9, 16; 3:1) Satana okwa li a pengifa eendjovo daJehova opo a ningife Eva a diladile kutya Jehova okwa li te va lumbula ouwa wonhumba. Mupya munene, Eva okwa li a efa a yulwe kuSatana. Ovanhu vahapu kunena ove na oikala ya fa yaEva, oo a li a limbililwa oukwatya waKalunga wouwa, nonande oye a li e mu pa keshe osho a li e na mokukalamwenyo.

20 Kunena otu shii kutya onghatu oyo Eva a katuka oya etifa oluhodi nokumona oixuna kuhapu. Onghee hano, natu kaleni metwokumwe neendjovo edi tadi ti: ‘Otava ka hafela ouwa wOmwene.’ (Jeremia 31:12, yelekanifa OB-1986.) Ouwa waJehova ou na oku tu linyengifa tu kale twa hafa shili. Inatu pumbwa nandenande okukala twa limbililwa omalinyengotomheno aKalunga ketu oo he tu ningile ouwa muhapu neenghono. Natu kaleni twe mu lineekela filufilu, molwaashi okwa halela aveshe ovo ve mu hole ouwa.

21, 22. (a) Omeenghedi dimwe dilipi wa hala okuulika olupandu loye omolwouwa waJehova? (b) Oukwatya ulipi tau ka kundafanwa metukulwa tali landula, nowa yooloka ko ngahelipi kouwa?

 21 Ohashi tu etele yo ehafo ngeenge hatu hepaululile vamwe kombinga youwa waKalunga. Epsalme 145:7 (OB-1986) ola popya shi na sha novapiya vaJehova la ti: “Otava ka tanga ouwa woye munene.” Efiku keshe, ohatu hafele oinima yonhumba omolwouwa waJehova. Onghee hano, omolwashike ito shi ningi elalakano loye okukala ho pandula Jehova efiku keshe omolwouwa waye, to tumbula oinima yonhumba kondadalunde? Okukala ho diladila kombinga youkwatya oo, ho pandula Jehova efiku keshe omolwao, nokukala ho lombwele vamwe kombinga yao otashi ke ku kwafela u mu hopaenene. Ngeenge otwa kala hatu kongo eemhito tu ningile vamwe ouwa, ngaashi Jehova, ohatu ka ehena popepi elela naye. Omuyapostoli omunamido Johannes okwa li a yandja ekumaido tali ti: “Omuholike, ino shikula owii, ndelenee shikula ouwa. Ou ta longo ouwa, oye womuKalunga.” — 3 Johannes 11.

22 Ouwa waJehova owa pambafana yo nomaukwatya amwe vali e lili. Pashihopaenenwa, Jehova ‘omunene mouwanghenda,’ noitya imwe oku nohole i na oudiinini. (Exodus 34:6) Ndele Jehova oha ulikile ouwanghenda unene tuu ovapiya vaye ovadiinini. Metukulwa tali landula, ohatu ka tala kutya ohe shi ningi ngahelipi.

^ okat. 14 Ekuliloyambo olo euliko linenenene louwa waJehova. Opo Jehova a yandje ekuliloyambo, okwa hoolola Omona waye omuholike ewifa mokati koishitwa aishe yopamhepo omamiliyona noku mu tuma a fye omolwetu.

^ okat. 18 Osha yeleka eshi Ombibeli ya kwatakanifa oshili nouyelele. Omupsalme umwe okwa imba a ti: “Tumine nge ouyelele noshili yoye!” (Epsalme 43:3) Jehova oha yandje ouyelele muhapu wopamhepo kwaavo va hala okuhongwa ile okunongopalekwa kuye. — 2 Ovakorinto 4:6; 1 Johannes 1:5.