Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 16

Ovayakuliongalo ohava dana onghandangala ilipi meongalo?

Ovayakuliongalo ohava dana onghandangala ilipi meongalo?

Myanmar

Oshitukulwa shokwoongala

Ongudu yoilonga yomomapya

Okuwapaleka Olupale lOuhamba

Ombibeli oya popya shi na sha neengudu dopavali dovalumenhu Ovakriste ovo hava kala ve lineekelelwa oinakuwanifwa meongalo, ‘ovafita [ile tu tye, “ovapashukili,” NW] novayakuliongalo.’ (Ovafilippi 1:1) Luhapu, ohapa kala omuvalu wonhumba wovamwatate va tya ngaho meongalo keshe. Ovayakuliongalo ohava longo oilonga ilipi omolwouwa wetu?

Ohava kwafele olutu lovakulunhuongalo. Ohava kala ovalumenhu ovanyasha ile ovakulunhu ovo ve na ekwatafano la kola naJehova nohava longo noudiinini nonoukeka, nove shii okulineekelwa. Ohava longo oilonga yakwalukeshe i na sha nokuyakula eongalo ile i na sha nokuwapeka Olupale lOuhamba. Osho ohashi pe ovakulunhuongalo omhito va dule okuyandja elitulemo kokuhonga nokulifa oufita.

Ohava yakula eongalo moinima i lili noku lili. Ovayakuliongalo vamwe ohava yakula nokuhambelela ovanhu ovo tave uya pokwoongala. Vamwe ohava longo noikwamashina yomawi, okutukula oileshomwa, okuungaunga nomavalulo oimaliwa yeongalo nosho yo okuyandja oukalata voitukulwa omo oohandimwe meongalo ile eengudu doilonga yomomapya tadi dulu okuudifila. Ohava kwafele yo mokukaleka Olupale lOuhamba monghalo iwa. Ovakulunhuongalo otashi dulika yo va pule ovayakuliongalo va kwafele ovanamido ovo va pumbwa ekwafo. Molwaashi ovayakuliongalo ohava wanifa po nehalo liwa oshinakuwanifwa keshe tava pewa, ohava kala va fimanekwa kwaaveshe meongalo. — 1 Timoteus 3:13.

Ohava kala ve li oihopaenenwa iwa. Ohava nangekwa po omolwomaukwatya avo mawa opaKriste. Ohava pewa omhito va kwatele komesho oitukulwa imwe yokwoongala kweongalo, nokungaho, ohava pameke eitavelo letu. Molwaashi ohava tula po oshihopaenenwa shiwa moilonga yokuudifa, ohave tu kwafele nafye yo tu kale ovaladi. Ohava xumifa komesho ehafo noukumwe meongalo molwaashi ohava longele kumwe novakulunhuongalo. (Ovaefeso 4:16) Lwopokati opo, navo otashi dulika va ka kale va wana okuninga ovakulunhuongalo.

  • Ovayakuliongalo ovalumenhu va tya ngahelipi?

  • Ohava kwafele ngahelipi opo oinima i kale tai ende nawa meongalo?