Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 22

Oilonga ilipi hai longwa koshitaimbelewa?

Oilonga ilipi hai longwa koshitaimbelewa?

Ounhunhu vaSolomon

Kanada

South Africa

Oitaimbelewa, omo Ovabetel hava longo moikondo ya yoolokafana, ohai pashukile oilonga yokuudifa moshilongo shimwe ile i dulife pushimwe. Ovabetel vamwe ohava longo ve li ovatoloki, vamwe ohava pilinda oifo, vamwe ohava tula kumwe omambo, vamwe ohava longo meemhungulilo doileshomwa, vamwe ohava longo noikwamawi noikwavidio, vo vamwe ohava longo oilonga vali imwe i lili i na sha nokuyakula oilongo yomoshitukulwa shonhumba.

Okomitiye yOshitaimbelewa ohai pashukile oilonga yoshitaimbelewa. Olutuwiliki ole lineekelela oilonga yoshitaimbelewa keshe mepashukilo lOkomitiye yOshitaimbelewa oyo hai kala ya fikama po movakulunhuongalo va pyokoka lela vatatu ile ve dulife po. Okomitiye ohai shiivifile Olutuwiliki shi na sha nexumokomesho loilonga nosho yo oupyakadi keshe tashi dulika wa holoka po moilongo oyo i li koshi yoshitaimbelewa. Ouyelele wa tya ngaho ohau kwafele Olutuwiliki opo li tokole kutya oikundafanwa yoludi lilipi tai ka kundafanwa konahiya moishangomwa, pokwoongala nosho yo poyoongalele. Odula keshe ile konima yeedula mbali lwaapo, Olutuwiliki ohali tumu ovakalelipo valo hava ifanwa ovataleli voitaimbelewa va ka talele po oitaimbelewa nokupa Eekomitiye dOitaimbelewa omayele e na sha nanghee di na okuungaunga noinakuwanifwa yado. (Omayeletumbulo 11:14) Pefimbo letalelepo lomutaleli woshitaimbelewa, ohapa unganekwa okwoongala kwe likalekelwa opo omutaleli a yandje oshipopiwa tashi tu omukumo ovo ve li moshitukulwa osho tashi pashukilwa koshitaimbelewa osho ta talele po.

Oshitaimbelewa ohashi yambidida omaongalo omoshitukulwa. Ovamwatate ovanawino ovo hava longo koshitaimbelewa ohava yandje epitikilo ku totwe omaongalo mape noku nangekwe ovakulunhuongalo novayakuliongalo momaongalo. Vamwe ohava unganeke oilonga yovakokolindjila, ovatumwa nosho yo ovapashukili ovaendi ovo tava longo moshitukulwa osho shi li koshi yoshitaimbelewa shavo. Vamwe ohava unganeke oyoongalele, hava pashukile oilonga yokutunga Omalupale Ouhamba mape nokushilipaleka kutya omaongalo okwa tuminwa oileshomwa oyo a pumbwa. Oilonga aishe oyo hai longwa koshitaimbelewa ohai tu kwafele opo tu wanife po oilonga yokuudifa monghedi ya unganekwa. — 1 Ovakorinto 14:33, 40.

  • Eekomitiye dOitaimbelewa ohadi kwafele ngahelipi Olutuwiliki?

  • Oitaimbelewa ohai longo oilonga ilipi?