Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 2

Omolwashike hatu ifanwa Eendombwedi daJehova?

Omolwashike hatu ifanwa Eendombwedi daJehova?

Noa

Abraham naSara

Moses

Jesus Kristus

Ovanhu vahapu ohava diladila kutya Eendombwedi daJehova edina lelongelokalunga lipe. Ashike oule womido di dule po 2 700 da pita, ovapiya vaKalunga aeke kashili ova li va popiwa ve li “eendombwedi” daye. (Jesaja 43:10-12) Fiyo omo 1931, otwa kala hatu ifanwa Ovakonakoni vOmbibeli. Omolwashike twa tambula ko edina Eendombwedi daJehova?

Otali holola kutya ohatu longele Kalunga elipi. Pamashangelo onale Omishangwa, edina laKalunga, Jehova, ola holoka mo oikando omayovi mOmbibeli. Momatoloko mahapu, edina olo ola pingenwa po nomadinafimaneko ngaashi Omwene ile Kalunga. Ndele Kalunga kashili okwa li a lombwela Moses kutya edina laye lopaumwene oJehova, ndele ta ti: “Olo edina lange fiyo alushe.” (Exodus 3:15) Kungaho, okwe liyoolola ko koikalunga aishe. Otu udite etumba eshi twa humbata edina laKalunga liyapuki.

Otali holola oilonga yetu. Opa kala ovanhu vahapu okudja komuyuki Abel, ovo va li va yandja oundombwedi, tava ulike kutya ova li ve na eitavelo muJehova. Momukokomoko womafelemido, Noa, Abraham, Sara, Moses, David navakwao vamwe ova li va valulilwa ‘moshilemo shinene sheendombwedi.’ (Ovaheberi 11:4–12:1) Ngaashi ashike omunhu tashi dulika a yandje oundombwedi momhangu omolwaumwe oo ehe na etimba, nafye otwa tokola toko okushiivifa oshili kombinga yaKalunga ketu.

Ohatu hopaenene Jesus. Ombibeli oya ti kutya Jesus “omuhepaululi omudiinini” ile tu tye ondombwedi idiinini. (Ehololo 3:14) Jesus okwa popya ye mwene kutya okwa “hololela” ovanhu edina laKalunga nokwa kala ta ‘hepaulula oshili’ kombinga yaKalunga. (Johannes 17:26; 18:37) Onghee hano, ovashikuli vaKristus vashili ove na okuhumbata edina laJehova noku li shiivifila vamwe. Osho osho naanaa Eendombwedi daJehova hadi ningi.

  • Omolwashike Ovakonakoni vOmbibeli va tambula ko edina Eendombwedi daJehova?

  • Jehova okwa kala e na eendombwedi kombada yedu oule wefimbo li fike peni?

  • Olyelye e li Ondombwedi yaJehova inenenene?