Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Omamiliyona oishitwa yopamhepo

Omamiliyona oishitwa yopamhepo

Ombibeli otai tu lombwe- le kutya oku na ova- nhu vopamhepo vahapu. Jehova mwene oye omhepo. — Johannes 4:24; 2 Ovakorinto 3:17, 18.

Nalenale Jehova okwa li oye aeke meshito alishe. Opo nee ye okwa tameka okushita ovanhu vopamhepo va ifanwa ovaengeli. Vo ove na eenghono neendunge ve dule ovanhu. Jehova okwa shita ovaengeli vahapu; memoniko, omupiya waKalunga Daniel okwa mona ovaengeli omamiliyona efele. — Daniel 7:10; Ovaheberi 1:7.

Ovaengeli ava ova shitwa kuKalunga nokuli fimbo ye ina ninga edu. (Job 38:4-7) Kape na vamwe vomuvo va li ovanhu kombada yedu ndee tava fi.

Jehova, Omupamhepo munene, okwa shita omamiliyona oishitwa yopamhepo