Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 3

Ngeenge wa udifwa nai — Ngeenge ‘mwa ningafana nai nomukweni’

Ngeenge wa udifwa nai — Ngeenge ‘mwa ningafana nai nomukweni’

Linda okwa ti: “Omumwameme umwe womeongalo letu okwa li a lundila nge kutya onda vaka po oimaliwa yaye. Eshi ovanhu meongalo ve shi uda, vamwe ova li va ama kombinga yange ofimbo vamwe okombinga yaye. Lwanima, omumwameme oo okwe ke uya kwaame ta lombwele nge kutya okwa uda oo a kufa po oimaliwa yaye. Nonande okwa pange ombili, kanda li nde mu dimina po filufilu momutima wange.”

MBELA naave owa li wa udifwa nai kOmukriste mukweni ngaashi Linda? Shinyikifa oluhodi, elihumbato lavamwe lii ola udifa nai Ovakriste vamwe nola kuma oupamhepo wavo. Otashi dulika naave u li monghalo ya faafana.

Kape na osho tashi dulu “oku tu tukula mohole yaKalunga”

Oshoshili kutya ihashi kala shipu okudimina po Omukriste mukwetu oo e tu udifa nai. Ashike osho sha fimanenena, Ovakriste ove na okukala ve holafane. (Johannes 13:34, 35) Ngeenge wa udifwa nai kOmukriste mukweni, ohashi ku nyemateke nohashi kala tashi ku lulumike komutima. — Epsalme 55:12.

Ombiibeli otai ti kutya ope na omafimbo amwe Ovakriste hava “ningafana” nai. (Ovakolossi 3:13) Ashike ngeenge oshinima sha tya ngaho oshe tu ningilwa pauhandimwe, ohashi kala lela shidjuu kufye okuungaunga nonghalo oyo. Mbela oshike tashi dulu oku tu kwafela? Natu ka taleni komafinamhango atatu opamishangwa:

Tate yetu womeulu oku wete keshe shimwe. Jehova oha kala e wete oinima aishe oyo tai ningwa, mwa kwatela okuhenouyuki oko hatu ningilwa nosho yo ngeenge hatu mono oixuna. (Ovaheberi 4:13) Oha kala e tu uditile oukwao wananghali. (Jesaja 63:9) Navali iha efa ‘oudjuu ile efininiko’ ile nande omupiya waye umwe e tu ‘tukule ko kohole’ yaye. (Ovaroma 8:35, 38, 39) Nafye natu kale tu na etaleko la fa laye; inatu efa nande osha ile umwe a ye pokati ketu naJehova.

Okudimina po itashi ti owa hokwa osho sha ningwa po. Ngeenge hatu dimine po ovo ve tu udifa nai, itashi ti kutya otwa hokwa eenghatu davo ile kutya otwa tala ko oshinima osho va ninga shi li oshinima shahamakasha. Dimbuluka kutya Jehova iha hokwa nandenande oulunde, ashike ohe tu dimine po ngeenge sha pumbiwa. (Epsalme 103:12, 13; Habakuk 1:13) Jehova okwa hala tu mu hopaenene, nomolwaasho e tu ladipika tu kale hatu dimine po vakwetu. Ombiibeli oya ti: ‘Onya yaye ihai kalelele.’ — Epsalme 103:9; Mateus 6:14.

Ohatu ka kala twa pepelelwa ngeenge otwa kala ihatu kwatele vakwetu onghone. Ngahelipi mbela? Natu shi faneke ngaha. Tenheka nee ngeno emanya li na ondjudo yoshiyeleke peke loye, ove to kala nee we li yelula. Otashi dulika ngoo shi kale shipu okukala we li yelula oule wokafimbo. Ndele ongahelipi ngeenge owa kala we li yelula oule wefimbo? Mbela oto ka dula ngoo okukala we li yelula oule wominute donhumba, ile ovili ile shi dulife pwaasho? Nopehe na omalimbililo, okwooko kwoye otaku ka kala kwa loloka neenghono. Ondjudo yemanya inai lunduluka. Shi fike ngoo apa to kala we li yelula, opo ngoo pe fike to udu oudjuu walo. Osho osha faafana nonghone. Ngeenge otwa kala twa kwatela vamwe onghone, nonande efimbo ashike linini, ohatu ende ashike hatu liyahameke fye vene. Nomolwaasho Jehova te tu ladipike  tuha kwatele ovanhu vakwetu onghone. Ngeenge otwa ningi ngaho, ohatu ka kala twa pepelelwa. — Omayeletumbulo 11:17.

Ohatu ka kala twa pepelelwa ngeenge otwa kala ihatu kwatele vakwetu onghone

“Onda li ndi udite Jehova a fa ta popi naame”

Oshike sha li sha kwafela Linda aha kale vali a kwatela onghone Omukriste mukwao oo a li e mu udifa nai? Okwa li a dilonga kOmushangwa oo tau tu ladipike tu kale hatu dimine po vakwetu. (Epsalme 130:3, 4) Ashike osho sha li she mu linyengifa unene osheshi a mona kutya Jehova ote ke tu dimina po, ngeenge nafye ohatu dimine po vakwetu. (Ovaefeso 4:32–5:2) Linda okwa popya shi na sha nanghee a kwafelwa keendjovo odo eshi a ti: “Onda li ndi udite Jehova a fa ta popi naame.”

Mokweendela ko kwefimbo, Linda okwa li a efa po onghone. Okwa li a dimina po Omukriste mukwao ndele tava ningi omaume. Osho osha kwafela Linda a twikile okulongela Jehova. Kala noushili kutya Jehova okwa hala oku ku kwafela u ninge sha faafana.