Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EPULO 16

Ongahelipi to dulu okuungaunga noisho yonghalamwenyo?

Ongahelipi to dulu okuungaunga noisho yonghalamwenyo?

“Omutengi woye u undulila kOmwene, Ye ote ku kalele noshisho. Oye ita efa nande omuyuki a kale alushe nokutengauka.”

Epsalme 55:23

“Eemhangela dovadiinini tadi eta ouwa auke. Ndelenee omweendeleli keshe te likongele eemhumbwe.”

Omayeletumbulo 21:5

“Ino tila, osheshi Ame ondi li pamwe naave. Ino [kala] wa limbililwa, osheshi Aame Kalunga koye. Ame ohandi ku pameke ndee handi ku kwafa yo, Ame ohandi ku yambidida yo neke lolulyo louyuki wange.”

Jesaja 41:10

“Olyelye ou mokati keni, nande a kale e noshisho, ta dulu okuweda ko koule womafiku aye nande oludimbo limwe?”

Mateus 6:27

 “Inamu kala noshisho shefiku lomongula. Osheshi lo otali uya li na shalo vene. Okeshe tuu efiku la wana oudjuu walo.”

Mateus 6:34

‘Shiiveni okutongola oinima oyo iwa unene [ile, “oinima oyo ya fimanenena,” NW].’

Ovafilippi 1:10

“Kaleni mu he na nande oshisho shasha, ndelenee oufyoona weni u shiivifileni Kalunga momailikano nomomaindilo pamwe nomapandulo, nombili yaKalunga ei i dule eendunge adishe, otai ka amena omitima deni nomadiladilo eni muKristus Jesus.”

Ovafilippi 4:6, 7