Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EPULO 17

Ongahelipi Ombibeli tai dulu okukwafela oukwaneumbo weni?

Ongahelipi Ombibeli tai dulu okukwafela oukwaneumbo weni?

OVASHAMANE/OOXE

“Osho ngaha novalumenhu ve nokuhola ovakainhu vavo ngaashi omalutu avo vene; oye ou e hole omukainhu waye, oye oku lihole ye mwene. Osheshi kape na ou ha tondo ombelela yaye mwene, ndelenee ohe i palula nohe i tekula . . . Keshe womunye na kale yo e hole omukainhu waye mwene ngaashi e lihole ye mwene.”

Ovaefeso 5:28, 29, 33

“Ooxe, inamu shinda ovana veni noku va handukifa, va tekuleni meduliko nomekumaido lOmwene.”

Ovaefeso 6:4

OVAKULUKADI

“Omukainhu na fimaneke omulumenhu waye.”

Ovaefeso 5:33

“Ovakainhu nye, dulikeni kovalumenhu veni, ngaashi sha wapalela mOmwene.”

Ovakolossi 3:18

 OUNONA

“Ounona nye, dulikeni kovakulunhu veni mOmwene, osheshi osho sha yuka. Fimaneka xo nanyoko—osho oshipango shotete shi neudaneko—opo u kale nelao nomwenyo mule kombada yedu.”

Ovaefeso 6:1-3

“Ounona nye, dulikeni kovakulunhu veni moinima aishe, osheshi osho sha wapalela mOmwene.”

Ovakolossi 3:20