Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EPULO 2

Ongahelipi to dulu okulihonga kombinga yaKalunga?

Ongahelipi to dulu okulihonga kombinga yaKalunga?

“Embo lomhango ei i ha dje mo mokanya koye, ndelenee i konakona omutenya noufiku, opo u shiive okuwanifa [naanaa] ashishe eshi sha shangelwa mo. Osheshi osho ove to ka kala u nelao meendjila doye ndee to kala nouwa.”

Josua 1:8

“Vo va lesha membo, momhango yaKalunga, va lesha nawa ndele ve i fatulula, opo va kale ve [udite ko] odo da leshwa.”

Nehemia 8:8

“Omulumenhu omunelao ou, iha ende pamhangela [yovahenakalunga], . . . ndelenee ha hokwa omhango yOmwene noku i diladila omutenya noufiku. . . . Naashishe eshi ta ningi, osha fewa.”

Epsalme 1:1-3

“Filippus okwa tondokela ko, okwe mu uda ta lesha omishangwa domuprofeti Jesaja, ndee ta ti: Ove u udite ko tuu eshi to lesha? Ndele winya okwa nyamukula: Handi udu ko ngahelipi, ngenge kape na ou ta tula nge mondjila?”

Oilonga 8:30, 31 

“Oinima i he wetike kokutya, eenghono daye daalushe noukalunga waye, otai monika nawa moilonga yaye okudja keshito lounyuni, ngenge tai konakonwa, opo va kale ve he na elipopilo.”

Ovaroma 1:20

“Aishe ei i diinina, ove u kale muyo, opo okweehena kwoye komesho ku monike kuaveshe.”

1 Timoteus 4:15

“Tu filafaneni oshisho fye tu twafane omukumo mohole nomoilonga iwa. Tu ha efe [po okwoongala pamwe, NW].”

Ovaheberi 10:24, 25

“Ngenge umwe womunye okwa hepa ounongo, ne u indile kuKalunga ou e hole okuyandjela aveshe noku he nokungongota, opo nee ote u pewa.”

Jakob 1:5