Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EPULO 15

Oshike tashi dulu oku ku etela ehafo?

Oshike tashi dulu oku ku etela ehafo?

“Evelelo lombidi pe nohole li dule etomeno lohove ya ondoka ndele po pe netondafano.”

Omayeletumbulo 15:17

“Aame Omwene Kalunga koye, ou handi ku longo eshi tashi ku wapalele, ndele handi ku tula mondjila ei u nokweenda nayo.”

Jesaja 48:17

“Hakomungome auke omunhu ta kala e nomwenyo, ndelenee okondjovo keshe tai di mokanya kaKalunga.”

Mateus 4:4

“Hola omukweni ngaashi ove u lihole mwene.”

Mateus 22:39

“Ngaashi mwa hala ovanhu ve mu ningile, osho va ningileni yo.”

Lukas 6:31

“Ovanelao ovava tava udu eendjovo daKalunga ndee tave di diinine.”

Lukas 11:28

 “Omwenyo womunhu ihau xupifwa kouhapu weliko laye.”

Lukas 12:15

‘Ngenge tu na oipalwifa noikutu, osho tuu nashi tu wanene.’

1 Timoteus 6:8

“Okuyandja oku nelao komesho yokutambula.”

Oilonga 20:35