Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 8

Josia okwa li e na ookaume vawa

Josia okwa li e na ookaume vawa

Mbela eshi to diladila oshidjuu okulonga osho sha yuka?— Ovanhu vahapu ohava diladila kutya oshidjuu. Ombibeli oya ti kutya osha li shidjuu neenghono kokamatyona kedina Josia okulonga osho sha yuka. Ndelenee Josia okwa li e na ookaume vawa, ovo ve mu kwafela a longe osho sha yuka. Natu ke lihonge shihapu kombinga yaJosia nookaume kaye.

Amon, xe yaJosia, okwa li ohamba yaJuda. Ashike okwa li omukolokoshi nokwa li ha ilikana oikalunga. Eshi Amon a fya, Josia oye a li a ninga ohamba yaJuda. Pefimbo opo, Josia okwa li ashike e na omido hetatu. Mbela eshi to diladila naye okwa li omukolokoshi ngaashi xe?— Hasho nandenande.

Sefanja okwa li a londwela ovanhu vaha ilikane oikalunga

Josia okwa li a halelela okukala ha dulika kuJehova, nokuli naashi a li okamatyona. Onghee hano, okwa li a hoolola ookaume ovo ve hole Jehova. Ookaume va tya ngaho ova li ve mu kwafela a longe osho sha yuka. Oolyelye va li ookaume kaJosia?

Umwe womuvo okwa li Sefanja. Sefanja okwa li umwe womovaprofeti ovo va li va  londwela Ovajuda kutya ngeenge ova twikile okukala tava ilikana oikalunga otava ka hanaunwa po. Josia okwa li a pwilikina kuSefanja nokwa kala ta longele Jehova ponhele yokwiilikana oikalunga.

Kaume vali umwe waJosia okwa li Jeremia. Okwa li hanga ve na eedula di fike pamwe naJosia nova li hava di modoolopa imwe. Ova li ookaume kopofingo, nomolwaasho eshi Josia a fya, Jeremia okwa li a tota eimbilo le likalekelwa li na sha naye. Jeremia naJosia ova li hava kwafelafana opo va longe osho sha yuka nokudulika kuJehova.

Josia naJeremia ova li va kwafelafana opo va longe osho sha yuka

Oshike we lihonga moshihopaenenwa shaJosia?— Josia okwa li a halelela okulonga osho sha yuka nokuli naashi a li okamatyona. Okwa li a hoolola ookaume ovo ve hole Jehova. Naave hoolola ookaume ovo ve hole Jehova notava dulu oku ku kwafela u longe osho sha yuka.

LESHA MOMBIBELI YOYE

  • 2 Omafimbo 33:21-25; 34:1, 2; 35:25