Elandulafano loshoongalele shoshikandjo shomo 2021-2022, tapa ka kala omupashukilishikandjo

“Kaleni mu na eitavelo”!

Elandulafano eli otali ka longifwa pomutumba wongula nosho yo womutenya woshoongalele, tapa ka kala omupashukilishikandjo.

Pwilikina komanyamukulo omapulo aa

Omapulo oo otaa ka nyamukulwa momukokomoko wooshoongalele eshi.