Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Omolwashike twa lenga elongelokalunga la koshoka?

Omolwashike twa lenga elongelokalunga la koshoka?

Ovajuda ovo va li moukwatwa ova li va tuwa omukumo kemoniko lotembeli laHesekiel molwaashi ola li le va pa eteelelo noku va shilipaleka kutya elongelokalunga la koshoka otali ka tungululwa vali. Pomafiku aa axuuninwa, elongelokalunga la koshoka ola ‘kala la pamenena koxulo yeemhunda adishe,’ nafye otu li vamwe ovo twa dja moiwana aishe twe uya okuwaimina elongelokalunga lashili. (Jes 2:2) Mbela oho dilonga ngoo koufembanghenda wokushiiva Jehova nowoku mu longela?

OMANANGEKONOUPUNA OO TA HANGWA MELONGELOKALUNGA LA KOSHOKA:

  • Oikulya yopamhepo ya henena oye tu kwafela tu mone omanyamukulo komapulo oo a fimanenena, tu kale nonghalamwenyo i na eityo neteelelo lashili. — Jes 48:17, 18; 65:13; Rom 15:4

  • Ohole youmwainafana womounyuni aushe. — Eps 133:1; Joh 13:35

  • Otu na oufembanghenda wokulonga pamwe naKalunga. — Oil 20:35; 1Kor 3:9

  • ‘Ombili yaKalunga’ ohai tu pameke ngeenge tu li moupyakadi. — Fil 4:6, 7

  • Eliudo la koshoka. — 2Tim 1:3

  • “Eendafano lOmwene” ile tu tye okupanga oukaume naJehova — Eps 25:14

Omeenghedi dilipi handi dulu okuulika kutya onda lenga elongelokalunga la koshoka?