Tava shivi ovanhu kokwoongala kokanhunhu kaCook

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA Septemba 2017

Oihopaenenwa yomatwalemo

Oihopaenenwa yomatwalemo oshifo shOshungonangelo nosho yo shokuhonga oshili kombinga yOmbiibeli nosho yo nounongononi. Longifa oihopaenenwa u dute omatwalemo oye mwene.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Okutungululwa kwelongelokalunga la koshoka

Emoniko lotembeli laHesekiel ola li la shilipaleka oshixupe shOvajuda ovadiinini ovo va li moukwatwa waBabilon kutya elongelokalunga la koshoka otali ka tungululwa.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Omolwashike twa lenga elongelokalunga la koshoka?

Elongelokalunga la koshoka otali ka pamenena. Mbela oho shi ulike ngoo mokulongela Jehova nosho yo mokukala u na oufembanghenda woku mu shiiva?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Omanangekonoupuna oo a ka hafelwa kOvaisrael eshi va dja moukwatwa

Emoniko lotembeli laHesekiel ola udaneka kutya elongelokalunga la koshoka otali ka tungululwa nosho yo kutya otapa ka kala ehangano, elongelokumwe neameno.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Jehova oha yandje ondjabi kwaavo vadiinini kuye

Ehokololo lOvaheberi vatatu otali tu pameke opo tu kale twa tokola toko okukala ovadiinini kuJehova Kalunga.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Kala omudiinini kuJehova ngeenge to yelekwa

Jesus Kristus okwa kala omudiinini kuKalunga eshi a li ta yelekwa. Mbela omunhu ina wanenena ota dulu ngoo okukala omudiinini ngeenge ota fininikwa aha kale omudiinini kuKalunga?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Kala omudiinini kuJehova ngeenge oshilyo shoukwaneumbo weni sha kondwa

Ngeenge oshilyo shoukwaneumbo wetu sha kondwa, oudiinini wetu kuKalunga ohau yelekwa. Oshike tashi ke tu kwafela tu kale ovadiinini?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Oto twikile ngoo okulongela Jehova noudiinini?

Daniel okwa kala nokulongela Kalunga. Ka li a efa nande shi ye moshipala omalipyakidilo aye opamhepo.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Deula ovo vape va twikile okulongela Jehova noudiinini

Deula ovaudifi vape okudja petameko va kale ovaladi moukalele. Kwafela omukonakoni woye a kale omuudifi a pyokoka.