Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oihopaenenwa yomatwalemo

Oihopaenenwa yomatwalemo

OSHUNGONANGELO

Epulo: Oku na ngoo shili ovaengeli?

Omushangwa: Eps 103:20

Yandja: Oshifo eshi shOshungonangelo otashi popi osho Ombiibeli ya ti kombinga yovaengeli nanghee tava dana onghandangala monghalamwenyo yetu.

HONGA OSHILI

Epulo: Ongahelipi hatu dulu okuulikila Kalunga ohole?

Omushangwa: 1Joh 5:3

Oshili: Ohatu ulikile Kalunga ohole ngeenge hatu dulika koipango yaye.

OONAKUFYA OTAVA DULU NGOO SHILI OKUKALA VALI NOMWENYO? (T-35)

Epulo: Ovanhu mounyuni aushe ohava dana oitufi opo va fimaneke oonakufya. Mbela ohatu ka moneni ngoo vali oonakufya vetu ovaholike?

Omushangwa: Oil 24:15

Yandja: Okafo aka oka yelifa ouwa oo to dulu okumona ngeenge owa itavela menyumuko. [Ngeenge otashi shiiva, mu ulikila okavidio Mbela oonakufya ove na ngoo eteelelo lasha?]

NINGA ETWALEMO LOYE MWENE

Longifa ouyelele moihopeanenwa ya tetekela u ninge etwalemo loye.