Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OMAYELETUMBULO 17-21

Panga ombili navamwe

Panga ombili navamwe

Ombili mokati koshiwana shaJehova kai fi oshinima shipe. Ngeenge opa holoka okuhaudafana, otashi dulika tu ude nai, ashike omayele oo ta hangwa mEendjovo daKalunga otaa dulu oku tu kwafela.

Ngeenge pe na omaupyakadi, Ovakriste ovadiinini ohava lalakanene ombili mokukala . . .

19:11

  • va ngungumana

18:13, 17

  • ve na oushili we lixwa po fimbo inava nyamukula

17:9

  • hava tuvike omatauluko