Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Nghee to dulu okuyandja omatyekosha taa ti sha pokwoongala

Nghee to dulu okuyandja omatyekosha taa ti sha pokwoongala

Omatyekosha taa ti sha ohaa tungu eongalo. (Ro m 14:19) Naavo have a yandje oha mono mo ouwa. (Omayel 15:23, 28) Onghee hano, natu kendabaleni okukala hatu yandje nande etyekosha limwe pokwoongala keshe. Ashike osho inashi hala kutya keshe pomhito hatu aneke ohatu tumbulwa. Oshiwa okukala hatu lilongekida omatyekosha mahapu.

Omatyekosha taa ti sha . . . 

  • ohaa kala a yela nawa nokuli pauxupi. Notwa pumbwa okukala hatu a yandje meni leesekonde 30 ile dinini

  • oshiwa to longifa oitya yoye mwene

  • Inashi pumbiwa oku endulula osho sha popiwa nale

Ngeenge owa tumbulwa tete . . . 

  • yandja enyamukulo la yukilila epulo

Ngeenge epulo ola nyamukulwa nale . . .

  • ulika nghee omishangwa odo da etwa mo tadi yambidida enyamukulo olo

  • tumbula nghee sha kuma okukalamwenyo kwetu

  • yelifa nghee ouyelele oo tau dulu okulongifwa

  • yandja oshimoniwa pauxupi osho sha pamba oshikundafanwa osho