Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

17-23 Oktoba

OMAYELETUMBULO 12-16

17-23 Oktoba
 • Eimbilo 69 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Ounongo ou dule Oshingoldo”: (min. 10)

  • Omayel 16:16, 17 — Omunaendunge oha konakona Eendjovo daKalunga nokuditula moilonga (w07-E 7/15 8)

  • Omayel 16:18, 19 — Omunaendunge oha henuka ounhwa nelinenepeko (w07-E 7/15 8-9)

  • Omayel 16:20-24 — Omunaendunge oha popi eendjovo odo tadi tungu vamwe (w07-E 7/15 9-10)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Omayel 15:15 — Ongahelipi to dulu okumona ehafo lashili monghalamwenyo? (g-E 11/13 16)

  • Omayel 16:4 — Osha hala kutya ngahelipi eshi taku ti Jehova okwa ‘shitila ovahenakalunga efiku lomupya’? (w07-E 5/15 18-19)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Omayel 15:18–16:6

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) Joh 11:11-14 — Honga oshili. Mu shiva kokwoongala kwomOsoondaxa.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) Gen 3:1-6; Rom 5:12 — Honga oshili. Mu shiva kokwoongala kwomOsoondaxa.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) bh 191 okat. 18-19 — Shiva omukonakoni kokwoongala akushe.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 117

 • Nghee to dulu okuyandja omatyekosha taa ti sha pokwoongala”: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio Ninga kaume kaJehova — Lilongekida etyekosha loye. Ndee to hoolola ounona vamwe noku va shiva komutune, ndee to va pula kutya: Eenghedi nhe dilipi omunhu e na okuninga eshi te lilongekida? Omolwashike tu na okukala twa hafa nonande inatu tumbulwa eshi hatu aneke pokwoongala?

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) kr etuk. 2 okat. 23-34

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 102 neilikano