Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Natu longeleni kumwe eshi hatu udifile moshitukulwa omo hamu popiwa omalaka mahapu

Natu longeleni kumwe eshi hatu udifile moshitukulwa omo hamu popiwa omalaka mahapu

Ovanhu ohava kala ve na unene ohokwe metumwalaka lOuhamba ngeenge ova udifilwa melaka olo va nyama. Nomolwaashi tashi dulika pOpentekoste yomo 33 O.P., Jehova a li a ninga elongekido opo ‘ovalumenhu Ovajuda ovatilikalunga vomoiwana aishe yokoshi yeulu’ va ude onghundana iwa ‘melaka loshidalelwamo,’ nonande otashi dulika va li ve shii elaka olo la li hali popiwa apeshe ngaashi Oshiheberi nOshigreka. (Oil 2:​5, 8) Moitukulwa omo hamu popiwa omalaka mahapu, ­otashi dulika mu kale omaongalo omalaka a yoolokafana nohaa longele modoolopa imwe. Ongahelipi ovaudifi tava dulu okulongela ­kumwe opo va henuke okulipuma mumwe ile ve liendulule diva opo ovanhu vomoshitukulwa vaha kenyanane?

  • Eemhangela (Omayel 15:​22): Ovapashukili voilonga vomaongalo aeshe ova pumbwa okukwatafana opo ve likunde nghee oshitukulwa shi na okuudifilwa onghundana iwa. Ngeenge moshitukulwa kamu na ovanhu vahapu, omaongalo amwe otashi dulika a hoolole okuudifila momaumbo omo mu na ovanhu ovo hava popi elaka lavo. Onghee hano, ngeenge omaongalo ohaa nyengwa okumana ko oshitukulwa molwaashi sha kula unene, otashi dulika a hoolole okulonga omaumbo aeshe, vo ngeenge ova shakeneke ovanhu hava popi omalaka e lili, tava yandje ouyelele wavo komaongalo oo haa popi elaka olo. (od 93 okat. 37) Ile otashi dulika eongalo leni li pulwe li kwafele mokukonga mo ovapopi velaka leongalo limwe li lili, nouyelele wovanhu ovo hava popi elaka olo tau tuminwa keongalo olo. (km 1/13 3, oshimhungu) Kalekeni momadiladilo kutya otashi dulika meumbo mu kale hamu popiwa omalaka a yoolokafana. Ngeenge hatu pula omunhu ouyelele waye wopaumwene, natu kale metwokumwe neemhango dopaveta di na sha neameno.

  • Elongelokumwe (Ef 4:​16): Shikuleni nawa omalombwelo oo mwa pewa komupashukili woilonga. Mbela oho konakona Ombiibeli nomunhu oo ha popi elaka lihe fi leongalo leni? Omukonakoni oha ningi exumokomesho diva ngeenge okwa kala ha konakona nomuudifi wokeongalo ile wokongudu oko haku popiwa elaka laye.

  • Lilongekida (Omayel 15:​28; 16:​1, NW): Ngeenge omuneumbo oha popi elaka limwe li lili, ninga ngaashi to dulu opo u mu udifile onghundana iwa. Oto dulu okutala kutya ovanhu vomoshitukulwa sheni ohava popi omalaka elipi, ndele to tapele moshikwa­elektronika shoye Eembiibeli domalaka avo nosho yo ouvidio. Oto dulu okulongifa o-JW Language u lihonge okupopifa momalaka amwe.