Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

12-18 Novemba

OILONGA 1-3

12-18 Novemba

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Eongalo lopaKriste ola li la tililwa omhepo iyapuki”: (min. 10)

  • [Dana okavidio Etwalemo lembo lOilonga.]

  • Oil 2:1-8, 14, 37, 38, 41 — Konima eshi ovahongwa vaJesus va tililwa omhepo iyapuki, ova li va yandja oundombwedi, novanhu 3 000 ova li va ninginifwa

  • Oil 2:42-47 — Ovahongwa vaJesus ova li va ulika kutya ohava yandje nohava yakula ovaenda eshi va li va tambula ovahongwa vape va kale oule wefimbo momaumbo avo muJerusalem opo va pameke eitavelo lavo (w86-E 12/1 29 okat. 4-5,7)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Oil 3:15 — Omolwashike Jesus ta ifanwa “Omuyandji ­womwenyo”? (it-2-E 61 okat. 1)

  • Oil 3:19 — Ovelishe ei oya yelifa ngahelipi onghedi omo Jehova ha dimine po ovanyoni ovo ve livela ombedi shili? (cl 265 okat. 14)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho ­lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Oil 2:1-21

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) Longifa oihopaenenwa yeenghundafana.

 • Okavidio kelishuneko lotete: (min. 5) Dana nokukunda­fana okavidio.

 • Oshipopiwa: (min. 6 ile dinini) it-1-E 129 okat. 2-3 — Oshipalanyole: Omolwashike Judas a li a pingenwa po ngeenge ovayapostoli ovo va fya ovadiinini vo inava pingenwa po?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI