Olupale lOuhamba tali tungwa moAustralia

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA Novemba 2018

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana ya pambafana i na sha neteelelo loonakufya vetu ovaholike.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

“Ou hole nge tuu u dule ava?”

Petrus okwa li e na okuhoolola osho e na okupitifa komesho monghalamwenyo yaye, ngeenge oilonga yokulikongela omboloto ile oinima yOuhamba.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Eongalo lopaKriste ola li la tililwa omhepo iyapuki

Ovakriste ova li tava longele Kalunga va hangana nonande meongalo omwa wedwa ovaninginifwa vape 3 000 va dja moiwana ya yoolokafana.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Natu longeleni kumwe eshi hatu udifile moshitukulwa omo hamu popiwa omalaka mahapu

Ongahelipi ovaudifi tava dulu okulongela kumwe opo va henuke okulipuma mumwe eshi tava udifile ovanhu moshitukulwa?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Ova kala nokuudifa Eendjovo daKalunga nouladi

Oshike sha li she va ningifa va popye va tomhwa nove na ouladi?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Ovanhu vahapu mounyuni aushe ova mona omauwa oo haa di mokatemba koileshomwa

Oidjemo itunhula ilipi wa mona eshi wa li to udifile pokatemba koishangomwa meenhele daaveshe?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Eongalo lipe lopaKriste ola li la yelekwa

Kekwafo laJehova, eongalo lipe lopaKriste ola li le lididimika nokweenda tali hapupala nonande opa li pe na omahepeko nokuhe na ouyuki.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

‘Eeshali odo hatu yandje kuJehova nomake e yadi’

Ohatu dulu okuyandja omayambidido meenghedi da yoolokafana opo tu yambidide oilonga yetu moshilongo nosho yo mounyuni aushe.