Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Kala we lipyakidila pamhepo ngeenge eenghalo doye da lunduluka

Kala we lipyakidila pamhepo ngeenge eenghalo doye da lunduluka

Omalunduluko otaa ningwa mahapu unene tuu momafiku aa axuuninwa. (1Kor 7:31) Kutya nee otwe a teelela ile hasho, mawa ile mai, okutya ashike otaa dulu okuya moshipala elongelokalunga letu nosho yo ekwatafano letu naJehova. Oshike tashi tu kwafele tu kale oupafi pamhepo nokukala twe lipyakidila pefimbo eli lomalunduluko mahapu? Taleni okavidio Kala we lipyakidila pamhepo eshi taku ningwa omalunduluko, ndele tamu kundafana omapulo taa shikula:

  • Omayele elipi omumwatate umwe a pa xe?

  • Efinamhango olo tali hangwa muMateus 7:25 ongahelipi tali dulu okutulwa moilonga omolweenghalo odo hadi hange omaukwaneumbo?

  • Omutwe woukwaneumbo owa kala ngahelipi we lipyakidila pamhepo, naasho osha kwafela ngahelipi oukwaneumbo?

  • Oshike sha kwafela oukwaneumbo u tambule ko omalunduluko oo a ningwa meongalo nosho yo moshitukulwa?

Omalunduluko manene elipi nda shakeneka?

Omafinamhango oo a ulikwa mokavidio otaa dulu okukwafela nge ngahelipi?