Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Jehova iha dimbwa ohole yeni

Jehova iha dimbwa ohole yeni

DANA OKAVIDIO JEHOVA IHA DIMBWA OHOLE YENI, OPO NEE TAMU KUNDAFANA OMAPULO TAA SHIKULA:

  • Omashongo elipi haa kala a taalela ovanamido?

  • Ovanamido ohava kulike omaukwatya mawa elipi?

  • Ngeenge ou li omunamido, ongahelipi omushangwa waLeviticus 19:32 nosho yo Omayeletumbulo 16:31 tadi dulu oku ku kwafela?

  • Jehova oha tale ko ngahelipi ovapiya vaye ovanamido ovo paife ihava dulu vali okulonga shihapu moukalele omolwomangabeko?

  • Jehova okwa hala tu ninge shike nonande otu li ovanamido?

  • Ovanamido otava dulu ngahelipi okukwafela ovanyasha?

  • Ongahelipi omumwatate ile omumwameme omunamido e ku kwafela?