Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | EPSALME 19-25

Omaxunganeko okwa yandja ouyelele u na sha naMessias

Omaxunganeko okwa yandja ouyelele u na sha naMessias

OMUSHANGWA

EXUNGANEKO

EWANIFO

Epsalme 22:2

Ota ka monika a fa e liteekwa kuKalunga

Mateus 27:46; Markus 15:34

Epsalme 22:8, 9

Ota ka shekwa eshi e li komuti womahepeko

Mateus 27:39-43

Epsalme 22:17

Ota ka valelwa komuti womahepeko

Mateus 27:31; Markus 15:25; Johannes 20:25

Epsalme 22:19

Omidjalo daye otadi ka umbilwa oshihoololifo

Mateus 27:35

Epsalme 22:23

Ota ka wilika oilonga yokuudifa kombinga yedina laJehova

Johannes 17:6