Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | MATEUS 25

“Kaleni oupafi”

“Kaleni oupafi”

25:1-12

Nonande efaneko laJesus li na sha noukadona omulongo otali ulike kovamwaxe ovavaekwa, otali longo yo nokOvakriste aveshe. (w15 3/15 9-15) Jesus okwa ti: “Kaleni hano oupafi, osheshi inamu shiiva efiku notundi.” (Mat 25:13) Mbela oto dulu okuyelifa efaneko laJesus?

  • Omuhomboli (ovelishe 1) — oJesus

  • Oukadona ovanaendunge ovo ve lilongekida (ovelishe 2) — Ovakriste ovavaekwa ovo ve lilongekida okulonga oshinakuwanifwa shavo noudiinini notava kala nokuvilima fiyo okexulilo (Fil 2:15)

  • Otava ka ingida: “Omuhomboli oye ou!” (ovelishe 6) — Okuholoka kwaJesus

  • Oukadona omalai (ovelishe 8) — Ovakriste ovavaekwa ovo tava ka shakeneka Omuhomboli, ashike inava kala oupafi pamhepo noinava kala ovadiinini

  • Oukadona ovanaendunge ova anya okupa mo vakwao momahooli avo (ovelishe 9) — Ovavaekwa ovadiinini itava ka kwafela umwe oo ehe fi omudiinini konima eshi va didilikwa lwaxuuninwa

  • “Omuhomboli okwe uya” (ovelishe 10) — Jesus ote ke uya okutokola lwopexulilo loudjuu munene

  • Oukadona ovanaendunge ova ya mo pamwe nomuhomboli moshivilo shehombolo, noshivelo osha idilwa (ovelishe 10) — Jesus ota ka ongela ovavaekwa ovadiinini va ye meulu, ashike ovo vehe fi ovadiinini otava ka kanifa ondjabi yavo yokuya meulu