Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Exulilo longhalelo ei yoinima oli li popepi

Exulilo longhalelo ei yoinima oli li popepi

Taleni okavidio Exulilo longhalelo ei yoinima oli li popepi, ndele tamu kundafana omapulo a pamba Mateus 24:34.

  • Oinima “aishe ei” oshike?

  • Exodus 1:6 ote tu kwafele ngahelipi tu ude ko eityo ‘lepupi’?

  • Jesus okwa li ta ulike kepupi lilipi?

  • Eengudu dopavali dilipi da kwatelwa ‘mepupi eli’?

  • Eendjovo daJesus oda ulika ngahelipi kutya otu li momafiku axuuninwa?