Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Nghee tu na okulongifa okambo Kala ho pwilikine kuKalunga opo u kale nomwenyo fiyo alushe

Nghee tu na okulongifa okambo Kala ho pwilikine kuKalunga opo u kale nomwenyo fiyo alushe

Okambo Kala ho pwilikine kuKalunga opo u kale nomwenyo fiyo alushe oka nuninwa okuhonga ovanhu ovo vehe shii okulesha nawa. Pomapandja mahapu ope na okamhungu ke na ouyelele wa wedwa po oo tau dulu oku kundafanwa, she likolelela keudeko lomukonakoni.

Oto dulu oku ka yandja pomhito keshe, nonande hako taka yandjwa omwedi oo. Ngeenge to ningi ekonakonombiibeli, longifa omafaneko u yelife omishangwa odo da etwa mo. Pula omukonakoni omapulo a dule okukufa ombinga opo u mone ngeenge okuudite ko. Lesha nokukundafana omishangwa odo di li pedu pepandja keshe. Konima eshi mwa mana ko okambo, hoveleni okukonakona embo Oshike hatu lihongo mOmbiibeli? opo u kwafele omukonakoni woye a ninge exumokomesho fiyo osheshi a ninginifwa.