Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Tambula ko ovaenda pokwoongala

Tambula ko ovaenda pokwoongala

Otwa teelela ovanhu omamiliyona 12 ile ve dulife po va ka ongale pamwe nafye pEdimbuluko mo 23 Marsa. Oyo otai ka kala omhito iwa kuvo yokumona oundombwedi udidilikwedi eshi omupopi ta ka kundafana kombinga yoshali yekuliloyambo oyo ya dja kuJehova nosho yo omanangekonoupuna omonakwiiwa oo ovanhu tava ka mona. (Jes 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Joh 3:16) Kakele kaasho, omupopi haye aeke ta ka yandja oundombwedi poshiningwanima osho she likalekelwa. Atushe ohatu ka kala tu na omhito yokuyandja oundombwedi mokutambula ko ovaenda nohamu. (Rom 15:7) Apa otapa landula omaetepo amwe.

  • Ponhele yokukala omutumba wa teelela okwoongala ku hovele, hambelela ovaenda nosho yo ovaudifi ovo inave lipyakidila vali, to va popifa nohamu nokulimemesha

  • Nonande ou na okuyandja elitulemo le likalekelwa kovashiivikile ovo wa shiva komudidi, kaleka momadiladilo yo ovo tashi dulika tave ke uya omolweshivo loshikonga. Shiva ovo vape va kale omutumba pwoove, nokulongifa Ombiibeli nosho yo eimbilo loye

  • Kendabala okunyamukula omapulo oo tashi dulika tava ka kala ve na konima yoshipopiwa. Ngeenge efimbo ola ngabekwa molwaashi eongalo leni li na okudja mo mOlupale opo li yapukile likwao, oto dulu okuninga omalongekido u ke mu talele po moule womafiku manini. Ngeenge ku na ouyelele oko to dulu okukwatafana naye, oto dulu okutya: “Onda hala okuuda kutya oto ti ngahelipi shi na sha naasho wa uda pokwoongala. Ongahelipi handi dulu okukwatafana naave?”