Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | ESTER 6-10

Ester okwa li a katuka onghatu nopehe na okuliholamwene omolwaJehova noshiwana shaYe

Ester okwa li a katuka onghatu nopehe na okuliholamwene omolwaJehova noshiwana shaYe
TALA

Ester okwa li a popila Jehova noshiwana shaYe nouladi nopehe na okuliholamwene

8:3-5, 9

  • Ester naMordekai ova li va amenwa. Ashike omukanda waHaman u na sha nokudipaifa Ovajuda aveshe owa li wa tumwa mouhamba aushe

  • Ester okwa li a tula natango omwenyo waye moshiponga, a ya kohamba ina ifanwa ko. Okwa li a lila omolwoshiwana shaye nokwa indila omushamane waye a ngabeke omhango oyo ya nyika oshiponga

  • Eemhango odo da tulwa po medina leehamba kada li hadi dulu okulundululwa. Ashike, ohamba oya li ya pa Ester naMordekai oufemba va shange omhango ipe

Jehova okwa li a pa oshiwana shaye efindano

8:10-14, 17

  • Eshiivifo etivali ola li la tumwa, olo tali pe Ovajuda oufemba wokuliamena

  • Ovatumwa ova li va twala onghundana oyo iwa kOvajuda aveshe ovo ve li moitukulwalongo oyo

  • Ovanhu vahapu ova li ve shi liwetele kutya Kalunga okwa hokwa oshiwana shaye, nova li va ninga Ovajuda