Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOB 1-5

Job okwa li a kanyatela oudiinini waye nonande okwa li a yelekwa

Job okwa li a kanyatela oudiinini waye nonande okwa li a yelekwa

Job okwa li ha kala moshilando shedina Ur pefimbo opo eshi Ovaisrael va li moupika waEgipti. Nonande Job ka li Omuisrael, okwa li omupiya omudiinini waJehova. Okwa li e na oukwaneumbo wa kula, a li oshipuna nokwa fimanekwa momudingonoko wavo. Job okwa li omuyandjimayele a fimana, omutokoli ehe na onhondo nokwa li ha kwafele eehepele. Job okwa li omulumenhu omudiinini.

Job okwa ulika kutya Jehova oye omunhu a fimanenena monghalamwenyo yaye

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Satana okwa li e shii kutya Job omudiinini. Satana ka li a patana shi na sha nokudulika kwaJob kuJehova. Ndele ponhele yaasho, okwa li a tula momalimbililo omalinyengotomheno aJob

  • Satana okwa lundila Job kutya ota longele Jehova omolwokuliholamwene

  • Opo omhata oyo i kandulwe po, Jehova okwa li a efa Satana a ponokele omulumenhu oo omudiinini. Satana okwa li a hanauna po oinima aishe yaJob

  • Molwaashi Job okwa li a kanyatela oudiinini waye, Satana okwa tula momalimbililo oudiinini wovanhu aveshe

  • Job ina nyona sha ile a pe Kalunga oushima moshinima keshe shii she mu ningilwa