Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Jehova ote ke shi tala ko ngahelipi?

Jehova ote ke shi tala ko ngahelipi?

Ofimbo inatu ninga omatokolo, kutya nee okwa kwata moiti ile omanini, oshiwa okulipula kutya, ‘Mbela Jehova ote ke shi tala ko ngahelipi?’ Nonande itatu dulu okushiiva keshe osho Jehova ha diladila, Eendjovo daye otadi dulu oku tu kwafela tu kale twa “wanenena oshilonga keshe shiwa.” (2Tim 3:16, 17; Rom 11:33, 34) Jesus okwa li a longa ehalo laJehova nokwa li e li pitifa komesho mokukalamwenyo kwaye. (Joh 4:34) Natu hopaeneneni Jesus mokuninga omatokolo oo taa hafifa Jehova. — Joh 8:28, 29; Ef 5:15-17.

TALENI OKAVIDIO NATU KALE TWA TOKOLA TOKO OKULONGA EHALO LAJEHOVA. (LEV 19:18), NDELE TAMU KUNDAFANA OMAPULO TAA SHIKULA:

  • Omolwashike twa pumbwa okutula moilonga omafinamhango Ombiibeli?

  • Omafinamhango Ombiibeli elipi tu na okutula moilonga ngeenge tashi uya pokuhoolola omusika?

  • Omafinamhango Ombiibeli elipi tu na okutula moilonga ngeenge tashi uya pokudjala nokuliwapeka?

  • Omeenghedi vali dilipi hatu dulu okutula moilonga omafinamhango Ombiibeli?

  • Ongahelipi hatu dulu okushiiva kutya ehalo laJehova olilipi?

Omatokolo oo handi ningi otaa holola shike kombinga yekwatafano lange naJehova?