Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | MARKUS 15-16

Jesus okwa wanifilwa omaxunganeko

Jesus okwa wanifilwa omaxunganeko

Tala kutya oshiningwanima shilipi shomonghalamwenyo yaJesus tashi tu kumwe nexunganeko

EXUNGANEKO

  • Eps 22:7

  • Eps 22:18

  • Jes 53:7

  • Jes 53:9