Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | 1 OVATESSALONIKI 1-5

“Hekelekafaneni nye mu tungafane keshe umwe nomukwao”

“Hekelekafaneni nye mu tungafane keshe umwe nomukwao”

5:11-14

Omukriste keshe ota dulu okutwa vamwe omukumo. Pashihopaenenwa, ohatu dulu okutwa Ovakriste vakwetu omukumo ngeenge hatu i kokwoongala nokukufa ombinga moukalele pandjikilile nonande ohatu “kondjo noudjuu,” ngaashi okuhenoukolele ile omaupyakadi amwe. (1Tes 2:2, eshangelo lopedu mo-NW.) Shikwao vali, ohatu dulu okudiladila komesho yefimbo osho hatu ka popya ile tu ninge omapekapeko opo tu ka kwafele nokuhekeleka ovalongelikalunga vakwetu ovo va pumbwa etwomukumo.

Openi hatu dulu okuhanga ouyelele oo tau dulu okutwa omukumo omunhu oo e na oupyakadi wonhumba?

Olyelye wa hala okutwa omukumo meongalo?