Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Etilokalunga oli dule edeulo lopalutu

Etilokalunga oli dule edeulo lopalutu

Mbela edeulo lopalutu oli na ngoo ouwa? Heeno, ashike oli na okukala pandjele mokuyelekanifa nokuninga oinima oyo tai ku kwafele u pameke ekwatafano loye naJehova. (1Tim 4:8) Nomolwaasho Ovakriste ove na okukala ve na ondjele ngeenge tashi uya pomaudano.

TALENI OKAVIDIO KALA U NA ONDJELE NGEENGE TASHI UYA POMAUDANO, NDELE TAMU KUNDAFANA OMAPULO TAA SHIKULA:

  1. 1. Ounghulungu ulipi hatu dulu okulikola momaudano?

  2. 2. Oinima itatu ilipi tai dulu oku tu kwafela tu tokole kutya oudano ulipi u li nawa??

  3. 3. Epsalme 11:5 otali tu kwafele ngahelipi tu mone kutya oudano ulipi tu na okutala ile okudana?

  4. 4. Ongahelipi hatu dulu okutula moilonga Ovafilippi 2:3 nosho yo Omayeletumbulo 16:18 monghedi omo hatu dana omaudano?

  5. 5. Ongahelipi Ovafilippi 1:10 tave tu kwafele tu henuke okulongifa efimbo lihapu unene hatu tale ile hatu dana omaudano?