Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | LUKAS 8-9

Okukala omushikuli waJesus osha kwatela mo shike?

Okukala omushikuli waJesus osha kwatela mo shike?

9: 62

Omunhu oo ta pulula ina pumbwa okukala ta tale konima ngeenge okwa hala okupulula eefola da yukilila. Sha faafana, Omukriste ina pumbwa okweefa a piyaanekwe koinima oyo a fiya po mounyuni. — Fil 3:13.

Omafimbo amwe ngeenge otwa shakeneke omashongo, otashi dulika tu diladile komafimbo mawa oo twa hafela ofimbo nokuli inatu uya moshili. Ngeenge twa kala tu udite ngaho, paulelalela otwa fa hatu ti, otwa li twa hafa noka twa li tu na omaupyakadi mahapu. Ovaisrael osho va li ve udite ngaho eshi va dja muEgipiti. (Num 11:5, 6) Ngeenge otwa kala hatu diladila ngaho, ohatu ka yelekwa tu shune konghedi yetu yonale yokukalamwenyo. Natu yandjeni elitulemo komanangeko noupuna oo tu na paife nosho yo kehafo olo hatu ka mona koshi yOuhamba waKalunga. — 2Kor 4:16-18.