Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Omolwashike okuhenombinga kwa fimana? (Mika 4:⁠2)

Omolwashike okuhenombinga kwa fimana? (Mika 4:⁠2)

Efaneko lOmusamaria omunamutimanghenda otali tu dimbulukifa kutya Jehova ke na onhondo nokwa hala “tu ningileni aveshe ouwa” mwa kwatelwa ovanhu ovo vehe fi vondodo yetu, veputuko, vomuhoko, voshiwana ile velongelokalunga letu. (Gal 6:10; Oil 10:34)

TALENI OKAVIDIO OMOLWASHIKE OKUHENOMBINGA KWA FIMANA? (MIKA 4:2), NDELE TAMU KUNDAFANA OMAPULO TAA SHIKULA:

  • Otu shi shii ngahelipi kutya Mika 4:2 ota popi osho tashi ningilwa oshiwana shaKalunga kunena?

  • Okuhenombinga oshike, nomolwashike kwa fimana?

  • Ongahelipi Ehololo 13:16, 17 tali ulike kutya onghalelo yeepolitika dounyuni ou otai kendabala okunwefa mo omadiladilo neenghatu detu?

Oinima itatu ilipi tai dulu okunyona po omufika wetu wokuhenombinga?