Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana

●○○ ETALELEPO LOTETE

Epulo: Ongahelipi ovalihomboli tava dulu okupameka ohombo yavo?

Omushangwa: Ef 5:33

Oshikando tashi uya: Ongahelipi ovadali tava dulu okutekula ovana vavo va kale va lungama?

○●○ ELISHUNEKO LOTETE

Epulo: Ongahelipi ovadali tava dulu okutekula ovana vavo va kale va lungama?

Omushangwa: Omayel 22:6

Oshikando tashi uya: Ongahelipi ovanyasha tava dulu okuhenuka omaupyakadi?

○○● ELISHUNEKO ETIVALI

Epulo: Ongahelipi ovanyasha tava dulu okuhenuka omaupyakadi?

Omushangwa: Omayel 4:5, 6

Oshikando tashi uya: Openi hatu dulu okumona ounongo monghalamwenyo yetu?