Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | HESEKIEL 24-27

Exunganeko li na sha nokuhandukilwa kwaTirus otali tu kwafele tu kale twe lineekela mEendjovo daJehova

Exunganeko li na sha nokuhandukilwa kwaTirus otali tu kwafele tu kale twe lineekela mEendjovo daJehova
TALA

Embo laHesekiel ola popya ouyelele wokondadalunde u na sha nehanauno laTirus.

  • 26:7-11

    Konima yomudo 607 K.O.P. lwaapo, okwa hanauna po oshilando shaTirus

  • 26:4, 12

    Mo 332 K.O.P., okwa longifa oikulukuma yoshilando shinene shaTirus a tunge opate mefuta nokuhanauna po oshilando shokokanhunu kaTirus

Ouyelele wokondadalunde wexunganeko lilipi wa teelela oku ka mona tali wanifwa?