Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | HESEKIEL 11-14

Ou na ngoo omutima wonhumba?

Ou na ngoo omutima wonhumba?

Jehova ota ti ngahelipi shi na sha naasho?

11:19

  • Omalihafifo

  • Onghedi yokudjala nokuliwapeka

  • Ohole nosho yo okudimina po

Ongahelipi handi dulu okushikula ewiliko laJehova filufilu?

11:20

  • Omalihafifo

  • Onghedi yokudjala nokuliwapeka

  • Ohole nosho yo okudimina po