Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Oho lidimine po ngoo ove mwene?

Oho lidimine po ngoo ove mwene?

Ohashi kala shidjuu okulidimina po omanyono omonakudiwa oo Jehova a dima po nale. Ouyelele oo owa li wa yandjwa poshoongalele shomo 2016 shi na oshipalanyole “Kala omudiinini kuJehova!” Oshipopiwa osho sha yandja ouyelele oo osha li shi na okavidio. Inda ko-JW Library mu tale vali okavidio oko ndele tamu kundafana omapulo taa shikula:

  • Sonja okwa kala a kondwa oule womido ngapi?

  • Omishangwa dilipi ovakulunhuongalo va li va kundafana naSonja, node mu kwafela ngahelipi?

  • Eongalo ola li la ungaunga ngahelipi naSonja eshi a alulwa?

  • Sonja okwa kala ta kondjo nomaliudo elipi, naxe okwa li e mu kwafela ngahelipi?