Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana

●○○ ETALELEPO LOTETE

Epulo: Edina laKalunga olyelye?

Omushangwa: Eps 83:18NW

Oshikando tashi uya: Oukwatya waJehova wa tongomana oulipi?

○●○ ELISHUNEKO LOTETE

Epulo: Oukwatya waJehova wa tongomana oulipi?

Omushangwa: 1Joh 4:8

Oshikando tashi uya: Ongahelipi to dulu okuninga kaume kaKalunga?

○○● ELISHUNEKO ETIVALI

Epulo: Ongahelipi to dulu okuninga kaume kaKalunga?

Omushangwa: Joh 17:3

Oshikando tashi uya: Mbela Jehova okwe tu hololela osho tashi ka ningwa monakwiiwa?