Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

14-20 Januali

OILONGA 23-24

14-20 Januali

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Paulus okwa li a lundilwa kutya okwa fa oudu wolutapo nomupiyaaneki”: (min. 10)

  • Oil 23:12, 16 — Omhangela yokudipaa Paulus oya li ya iwa moshipala (bt 191 okat. 5-6)

  • Oil 24:2, 5, 6 — Omupopikalelipo wovanhu Tertullus okwa li a lundila Paulus koshipala shomupangeli Omuroma (bt 192 okat. 10)

  • Oil 24:10-21 — Paulus okwa li e lipopila nefimaneko nokwa li a yandja oundombwedi nopehe na oumbada (bt 193-194 okat. 13-14)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Oil 23:6 — Omolwashike Paulus e liifana ye mwene Omufarisai? (“Ame Omufarisai” ouyelele wokukonakona mo-nwtsty wa pamba Oil 23:6)

  • Oil 24:24, 27 — Olyelye a li Drusila? (“Drusila” ouyelele wokukonakona mo-nwtsty wa pamba Oil 24:24)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Oil 23:1-15 (th Oshitwa 5)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 77

 • Olaporta yoilonga yokomudo: (min. 15) Oshipopiwa tashi yandjwa komukulunhuongalo. Konima eshi wa lesha eshiivifo olo la dja koshitaimbelewa li nasha nolaporta yoilonga yokomudo, pulapula ovaudifi ovo wa hoolola komesho yefimbo, ovo va mona oidjemo itunhula moilonga yokuudifa omudo wa ya.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) cf etuk. 2 okat. 9-14

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 128 neilikano